Be­kämp­ning

Västra Nyland - - News -

I all be­kämp­ning är det vik­ti­gast med fort­sat­ta åt­gär­der år­li­gen, tills man kon­sta­te­rar att om­rå­det är rent från den oöns­ka­de ar­ten.

QJak­ten på mör­darsnig­lar bör bör­ja re­dan på vå­ren. An­vänd gär­na järn­fos­fat el­ler –sul­fat.

QJät­te­lo­kan bör be­käm­pas i ti­digt ske­de, främst ge­nom att grä­va upp plan­tor­na och tor­ka, även lång­va­rig slåt­ter el­ler be­te är ef­fek­tivt.

QJät­te­bal­sa­min och lu­pin kan bäg­ge be­käm­pas ge­nom att an­vän­da mar­ken som be­tes­mark där det är möj­ligt, tip­sar Jou­ni Stor­dell.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.