As­ka får strös i ha­vet ös­ter om Räf­sö

Västra Nyland - - News - PAAVO RANTALAINEN

För­sam­ling­ar­na i Kyrkslätt har pla­ne­rat en plats i ha­vet där man kan strö as­kan ef­ter av­lid­na. I Kyrkslätt finns det än­nu ing­et så­dant stäl­le på vat­ten­om­rå­det.

Ibland har för­sam­ling­ar­na fått för­fråg­ning­ar om det är möj­ligt att strö as­kan i ha­vet. Lik­nan­de ut­märk­ta stäl­len finns till ex­em­pel i Lo­jo­sjön och ut­an­för Helsing­fors.

Den finsk­språ­ki­ga och den svensk­språ­ki­ga för­sam­ling­en bil­dar till­sam­mans Kyrkslätt kyrk­li­ga sam­fäl­lig­het och den äger en del av Räf­sö och när­lig­gan­de vat­ten. En plats som märks ut som ett stäl­le där man kan strö as­kan finns på öst­ra si­dan av Räf­sö.

Det kos­tar ingen­ting för för­sam­ling­ar­na att grun­da om­rå­det. Sa­ken krä­ver en­dast att kyr­ko­full­mäk­ti­ge god­kän­ner den och att om­rå­det märks ut på kar­tan.

Ock­så i Kyrkslätt kre­me­ras näs­tan 80 pro­cent av de av­lid­na. På mark­om­rå­den som kyrk­li­ga sam­fäl­lig­he­ten äger kan man be­gra­va as­kan på urn­be­grav­nings­plat­sen el­ler strö ut den på en plats som är vikt för än­da­må­let i cent­rum och på be­grav­nings­plat­sen i Haa­pa­jär­vi.

För­sam­ling­ar­na i Kyrkslätt vill er­bju­da för­sam­lings­med­lem­mar­na en möj­lig­het att strö ut as­kan i ha­vet.

För att nå plat­sen där as­kan får strös ut be­höv båt­skjuts. Kyrk­li­ga sam­fäl­lig­he­ten fun­de­rar nu ock­så på om för­sam­lings­bor­na kan hy­ra för­bin­del­se­bå­ten till Räf­sö för be­grav­ningsce­re­mo­nin och för att strö ut as­kan.

La­gen har kla­ra be­stäm­mel­ser om hur man skall hands­kas med den av­lid­nas as­ka. Plat­sen kan va­re en an­nan än en of­fi­ci­ell be­grav­nings­plats, men för att strö ut as­kan krävs all­tid till­stånd av mark- el­ler vat­ten­ä­ga­ren.

Forst­sty­rel­sen kan till ex­em­pel be­vil­ja lov till att strö as­kan på sta­tens mark- el­ler vat­ten­om­rå­den. Forst­sty­rel­sen lo­var att i förs­ta hand för­hål­la sig po­si­tivt till an­sök­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.