Sjun­deå be­käm­par råt­tor vid sko­lan

Västra Nyland - - News - MIRA STRANDBERG

Bygg­ar­be­te­na i Sjun­deå cent­rum har satt fart på råt­tor­na i trak­ten. Kom­mu­nen har in­lett ska­de­djurs­be­kämp­ning för att åt­gär­da pro­ble­met.

I slu­tet av som­ma­ren fick kom­mu­nen in­for­ma­tion om att folk ha­de ob­ser­ve­rat råt­tor i trak­ten kring skol­mo­du­ler­na för Alek­sis Ki­ven kou­lu i Sjun­deå cent­rum. Kom­mu­nen gjor­de slag i sa­ken och an­li­ta­de en fir­ma som utro­tar skadedjur.

– Nu har vi lagt ut be­ten en­ligt fir­mans re­kom­men­da­tio­ner och föl­jer med si­tu­a­tio­nen, sä­ger fas­tig­hets­ser­vice­in­gen­jör Ju­ha Tu­o­vi­nen.

En­ligt ska­de­djurs­utro­tar­na är det nor­malt att råt­tor­na bör­jar rö­ra på sig då de­ras livsmil­jö­er rub­bas. Så sker of­ta vid byg­gen.

– I sko­gen finns ju al­la slags djur men pro­blem blir det då de kom­mer in på går­dar. Så har det nu hänt i Sjun­deå och vi åt­gär­dar sa­ken.

De gift­be­ten som lagts ut lig­ger i låsta lå­dor och är pla­ce­ra­de så att skol­bar­nen in­te kom­mer åt gif­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.