Kle­pa räd­da­de BK-46 i pre­miä­ren

Två yp­per­li­ga mål­vak­ter, två sta­bi­la för­svar och två slar­vi­ga an­fall. Så kan man kort sam­man­fat­ta sön­da­gens FM-li­gapre­miär i handboll i Ka­ris boll­hall. BK-46 från Ka­ris vann 28– 24 (11–12) mot gäs­tan­de Gran­kul­la IFK.

Västra Nyland - - News -

BK får i mångt och myc­ket tac­ka sin mål­vakt Bog­dan Kle­pa, för med si­na 22 rädd­ning­ar var han den av­gö­ran­de fak­torn bakom pre­miär­se­gern.

– Vi får först och främst va­ra gla­da för po­äng­en, för det var to­talt sett ing­en bra in­sats av oss. Jag är helt nöjd med mitt spel och ock­så med ute­för­sva­ret. En hand­bollsmål­vakt kan in­te lyc­kas ifall sam­ar­be­tet med för­sva­rar­na hal­tar. Men vi kan bli än­nu bätt­re i för­sva­ret och an­fal­let kom­mer sä­kert att hö­ja sig med fle­ra klas­ser, ana­ly­se­rar match­hjäl­ten Bog­dan Kle­pa.

Då­lig förs­ta halv­lek

Kans­ke var det pre­miär­ner­ver­na som spe­la­de in, men fak­tum var att det in­te bjöds på nå­gon hand­bolls­go­dis alls i förs­ta halv­le­ken, med un­dan­tag av Bog­dan Kle­pa i BK­må­let och gäs­ter­nas mål­vakt Al­bert Ge­orgs. Gäs­ter­na för­sva­ra­de he­la mat­chen myc­ket lågt och tog där­med bort två vik­ti­ga fak­to­rer för BK, lin­je­spe­let och kant­spe­let.

– Al­bert Ge­orgs i gäs­ter­nas mål var rik­tigt bra, men nog bor­de vi ha va­rit myc­ket ef­fek­ti­va­re fram­åt med tan­ke på att vi fick skju­ta myc­ket från 7–8 me­ters av­stånd. Dess­utom var det bra skott­lä­gen som vi kom fram till mot ett myc­ket pas­sivt mot-

stån­dar­för­svar, sä­ger BK-trä­na­ren Mi­kael Käll­man.

Ef­ter pa­us­vi­lan ha­de BK en bra pe­ri­od då man kun­de kont­ra in ett par vik­ti­ga mål och då pa­us­re­sul­ta­tet 11–12 blev 14–12 på tre mi­nu­ter. Många trod­de att ord­ning­en var åter­ställd, men se­dan kun­de GrIFK dra ner på tem­pot, eli­mi­ne­ra hem­ma­kont­ring­ar­na och hål­la mat­chen myc­ket jämn näs­tan än­da till slut­sig­na­len.

En kvart fö­re slu­tet led­de BK med 21–16, men än en gång blev an­fal­let orör­ligt och slar­vigt. Fem mi­nu­ter se­na­re var ställ­ning­en 22–21 och BK såg skär­rat ut. Det slut­gil­ti­ga av­gö­ran­det kom dry­ga två mi­nu­ter fö­re slu­tet då Kle­pa snyggt räd­da­de Jasper Hell­bergs 7-me­ters­kast. I stäl­let för 26–25 kun­de Se­basti­an Säk­ki­nen kont­ra in 27–24 mot ett käm­pan­de, men trött­kört GrIFK.

Kle­pa et­ta, i öv­rigt jämnt

Klar et­ta hos BK-46 var re­dan nämn­da Bog­dan Kle­pa i må­let. Av de öv­ri­ga lyc­ka­des någ­ra bra, men ba­ra stund­tals. Cen­tern Ro­bin Sjö­man ger la­get en här­lig di­men­sion bå­de i an­fal­let och för­sva­ret och fram­åt var Alex Lig­nell nog så vik­tig. La­gets an­falls­ge­ne­ral Andreas Rönn­berg var­va­de vik­ti­ga mål med tek­nis­ka miss­tag och hans spel­hu­mör drogs ner av någ­ra hor­rib­la dom­slut. Ytt­rar­na Li­nus Lind­berg och Se­basti­an Säk­ki­nen fick in­te många chan­ser un­der mat­chen.

BK sak­na­de lår­ska­da­de Oscar Kihlstedt och han skul­le ha be­hövts spe­ci­ellt i spe­let 5 mot 5 då GrIFK punkt­mar­ke­ra­de Andreas Rönn­berg.

Hos GrIFK kan man ge trä­na­ren Kaj Hag­man en eloge för att ha skis­sat upp en otrev­lig tak­tik för BK. Mål­vak­ten Al­bert Ge­orgs var rik­tigt bra mat­chen ige­nom. Fram­åt gjor­de Jasper Hell­berg en bra and­ra halv­lek me­dan Sa­mi Silfver blev mat­chens bäs­ta mål­skytt även om skott­pro­cen­ten blev gans­ka låg. La­get har in­te spe­ci­ellt många al­ter­na­tiv på back­si­dan, men det är mer el­ler mind­re så hos de fles­ta fin­länds­ka hand­bollslag.

FO­TO: THO­MAS SUND­STRÖM

TILL­BA­KA. Ro­bin Sjö­man höll sig fram­me när BK in­led­de FM-li­gan och bi­drog med fem mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.