Sjun­deå IF pi­na­de Cocks i pre­miä­ren

Västra Nyland - - News - THO­MAS SUND­STRÖM

Det blev en för­lust, men Sjun­deå IF:s hand­bolls­her­rar stod för en lo­van­de pre­miär i FM-li­gan på lör­da­gen. Topp­la­get Cocks var dock bätt­re på bor­ta­plan med 26–23.

Ri­i­hi­mäk­li­la­get Cocks är i van­lig ord­ning klar för­hands­fa­vo­rit i FM­li­gan, men fick ing­en lätt ge­nom­kö­ra­re i pre­miä­ren. SIF stod bra upp och halv­tids­led­ning­en med 14–11 var ab­so­lut in­te orätt­vis.

I and­ra halv­lek tog Cocks me­ra över, men SIF häng­de med till någ­ra mi­nu­ter fö­re slu­tet.

– Vi gör en hel del bra sa­ker i dag. I slu­tet spe­lar se­dan trött­he­ten li­tet in och vi gör för många miss­tag, sa­de SIF-trä­na­ren Ted­dy Nord­ling.

I förs­ta hal­vek hand­la­de det i SIF väldigt myc­ket om Sten Maa­sa­lu och Ro­ny Le­ven i må­let för SIF:s del. Men ock­så ny­för­vär­ven Alex­an­der von Nu­mers och Edu­ard Zak­ha­rov för sig.

För lin­je­spe­la­ren Zak­ha­rovs del tog dock mat­chen slut i ett ti­digt ske­de. Sex mi­nu­ter in på and­ra halv­lek fick han sin tred­je ut­vis­ning och med ett rött kort.

– Den tred­je ut­vis­ning­en var ing­et att or­da om, de två förs­ta var kans­ke li­tet hårt döm­da. Men det är så­dant som hän­der, sa­de Nord­ling.

Då led­de SIF än­nu med 16–13, men Cocks vann ut­vis­ning­en med 3–0 ef­ter två mål i tomt mål och steg till 16–16. Men när se­dan SIF blev full­ta­ligt jäm­na­de spe­let ut sig igen. SIF ha­de länge inga stör­re pro­blem med att hänga med, men i slu­tet tog se­dan Cocks ma­te­ri­al­skill­nad ut sin rätt. Olek­sandr Kyry­len­kos 25–23 en mi­nut fö­re slu­tet av­gjor­de i prak­ti­ken mat­chen.

Cocks gjor­de nu vad som be­höv­des och tog hel­ler in­te på nå­got sätt fram det grova ar­til­le­ri­et. Trots det kun­de man an­fört av Ni­co Rönn­berg ta hem se­gern

– Och det är klart att vi skall kom­ma ihåg att Cocks i dag spe­la­de ut­an

en väns­ter­hänt skytt. Så­dant på­ver­kar, sa­de Nord­ling.

In­tres­sant spe­la­re

SIF käm­pa­de bra och in­te i and­ra halv­lek kom Ott Va­rik i gång med be­sked. Sett över sex­tio mi­nu­ter var Le­vin och Maa­sa­lu vik­ti­gast, och i unga Fredrik Karls­son har man dess­utom en rik­tigt in­tres­sant spe­la­re.

– Jag tyc­ker det gick bra i dag. Vi gjor­de en fin match, men or­ka­de in­te rik­tigt till slut, sa­de Karls­son ef­teråt.

FO­TO: THO­MAS SUND­STRÖM

LO­VAN­DE. Fredrik Karls­son spe­la­de piggt på lör­da­gen. Cocks­spe­la­ren är Saša Pul­ji­zo­vic.Sent av­gö­ran­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.