Cup spe­la­des bå­de in­ne och ute

Västra Nyland - - News -

Ka­ris­klub­ben BK-46 ar­ran­ge­ra­de på lör­da­gen sin ju­ni­or­cup Ak­tia Cup i handboll för B-E-ju­ni­o­rer. Nytt för i vår var att cu­pen av­gjor­des bå­de ut­om­hus på konst­gräs­pla­nen, samt in­om­hus i id­rotts­hal­len.

– På det här sät­tet vill vi hö­ja pro­fi­len för ju­ni­or­hand­bol­len .Al­la fi­na­ler spe­las nu in­om­hus med in­mar­scher och dy­likt. Det här är gans­ka van­ligt i and­ra län­der och nu gör vi på sam­ma sätt här, sa­de BK:s Oscar Kihlstedt som höll i trå­dar­na.

Ock­så B-ju­ni­o­rer­nas klass av­gjor­des i sin hel­het in­om­hus. Man gjor­de upp i nio klas­ser och hem­ma­klub­ben BK var bäst i fem. På pojk­si­dan vann B-, C-, D06- och E-poj­kar­na och även E-flic­kor­na vann sin klass. För Kyrk­sätt IF blev det en klas­se­ger ge­nom B-flic­kor­na.

FO­TO: THO­MAS SUND­STRÖM

DER­BY. Ra­se­borgs­la­gen BK-46 och EIF gjor­de upp i ett der­by i klas­sen för E-flic­kor. En jämn match vanns av BK. Klas­sen vanns still slut av BK fö­re EIF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.