Jäm­na in­sat­ser av Holm­berg i VM

Västra Nyland - - News - THO­MAS SUND­STRÖM

Krister Holm­berg från Ra­se­borgs Skyt­tar har va­rit jämn i de på­gåen­de VM-täv­ling­ar­na i sportskytte i Chang­won i Syd­ko­rea. Två fjor­ton­de och en fem­ton­de plats är sal­dot nu.

På 50 me­ter rör­ligt mål blev re­sul­ta­tet 577 po­äng och det gav en fem­ton­de plats för Krister Holm­berg (bil­den).

– Det bör­ja­de då­ligt bå­da da­gar­na och re­sul­ta­tet är in­te bra. Det blev för många då­li­ga skott, sa­de Holm­berg som del­tog i VM för sjun­de gång­en.

Bäs­ta fin­län­da­re blev i stäl­let To­mi-Pek­ka He­ik­ki­lä. Han tog brons med re­sul­tat 587 po­äng.

He­ik­ki Lähde­kor­pi var 18:e med 573 po­äng. I lag­täv­ling­en var Fin­land fy­ra, ett po­äng ef­ter tre­an Syd­ko­rea. Ryss­land vann fö­re Sve­ri­ge.

I bland­lop­pet på 50 me­ter var Holm­berg se­dan fjor­ton­de med re­sul­ta­tet 383. Lähde­kor­pi tog nu en fin fjär­de plats, me­dan He­ik­ki­lä var tolf­te. Svens­ken Emil Martins­son vann med 393 po­äng.

På tio me­ter nåd­de Holm­berg i nor­mal­lop­pet igen en fjor­ton­de plats, nu med 565 po­äng. He­ik­ki­lä var ni­on­de och Lähde­kor­pi 22:a. I lag­täv­ling­en var Fin­land fy­ra igen.

Kvar på pro­gram­met för rör­ligt mål finns än­nu bland­lop­pet på 10 me­ter.

Sten­ström på 56:e plats

I her­rar­nas täv­ling 60 skott lig­gan­de på mi­ni­a­tyr­ge­vär tog Ra­se­borgs Skyt­tars Jo­ni Sten­ström sig vi­da­re från kva­let. I hu­vud­täv­ling­en blev det se­dan en 56:e plats med 616,5 po­äng ef­ter en tung in­led­ning.

– Jag ha­de kans­ke för­vän­tat mig li­tet me­ra, sa­de Sten­ström.

VM-guldet på 60 skott lig­gan­de gick till dansken Stef­fen Ol­sen. Hans re­sul­tat var 622,0 po­äng.

På 3x40 med mi­ni­a­tyr­ge­vär skott nåd­de Sten­ström in­te den egent­li­ga täv­ling­en.

Ju­ni­o­rer sjut­ton­de

I ju­ni­o­rer­nas lag­täv­ling med luft­ge­vär med två­man­na­lag höll sig KSF­skyt­tar­na från Kyrkslätt väl fram­me. Lag 2 med KSF-skyt­tar­na Hen­na Vil­ja­nen och Se­basti­an Lång­ström blev 17:e med 827,6 po­äng, me­dan det förs­ta la­get var 26:e med 825,2 po­äng. Där sköt Jen­na Ku­is­ma (Kyrkslätt Skyt­te­för­e­ning) och Cristi­an Fri­man (Es­bo Skyt­te­för­e­ning).

Se­gern gick till Italien med du­on So­fia Be­net­ti–Mar­co Suppi­ni.

In­di­vi­du­ellt tog Ku­is­ma och Lång­ström var sin tolf­te plats i ju­nior­klas­ser­na på lig­gan­de med luft­ge­vär. På 3x40 skott var Lång­ström fem­ton­de med mi­ni­a­tyr­ge­vär.

FO­TO: VN-ARKIV/THO­MAS SUND­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.