EIF:s im­po­ne­ran­de svit bru­ten

Det blev in­te en 13:e ra­ka match ut­an för­lust för EIF. Bot­ten­la­get JJK tog en rätt­vis se­ger.

Västra Nyland - - News - JESPER SUND­STRÖM jesper.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Eke­näs IF var i Jy­vä­skylä på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen för att mö­ta JJK. Bå­da la­gen be­fin­ner sig i en si­tu­a­tion där al­la po­äng är vik­ti­ga. EIF slåss för att full­bor­da vad som skul­le va­ra den störs­ta fram­gång­en i för­e­ning­ens histo­ria – sti­ga till li­gan.

JJK käm­par för att hål­las kvar i di­vi­sion 1.

EIF ha­de in­te kam­mat noll se­dan mit­ten av ju­ni och in­nan sön­da­gens match ha­de EIF spe­lat tolv ra­ka mat­cher ut­an för­lust. Mat­chen var ock­så upp­märk­sam­mad av and­ra or­sa­ker. EIF:s mål vak­ta­des av Jo­nat­han Jänt­ti som så sent som i fre­dags fick ve­ta att han var till­gäng­lig för spel.

Ur­sprung­li­gen skul­le han in­te få spe­la, men EIF val­de att av­bry­ta den in­ter­na av­stäng­ning­en på grund av att re­serv­mål­vak­ten Meh­di El Mou­ta­cim ska­da­de sig på trä­ning. Jänt­tis åter­komst bör­ja­de tungt. JJK tog led­ning­en ef­ter 40 se­kun­der men mål­vak­ten var oskyl­dig. Det fanns ingen­ting att gö­ra åt Sa­ku Leppä­nen som stod omar­ke­rad fram­för ett tomt mål.

– Det har va­rit oro­ligt runt la­get den se­nas­te ti­den och mat­chen bör­ja­de in­te bra. Över­lag tap­pa­de vi enk­la bol­lar och ha­de det li­te svårt, sä­ger EIF:s Jo­han Est­lan­der.

Snygg kvit­te­ring

EIF ver­ka­de skär­rat ef­ter JJK:s led­nings­mål och la­get ha­de svårt att kom­ma i gång. I 20:e mi­nu­ten stal Tom­mi Ka­ri bol­len av Jacob Bus­hue, men JJK-spe­la­ren ut­ö­ka­de in­te led­ning­en fast han mer el­ler mind­re kom en­sam med Jänt­ti.

Den förs­ta halv­tim­men bjöd in­te på någon­ting som påmin­de om or­ga­ni­se­ra­de an­fall av EIF. Där­för kän­des kvit­te­rings­må­let i 33:e mi­nu­ten över­ras­kan­de. Vil­le Se­vón hit­ta­de Est­lan­der i straff­om­rå­det och lag­kap­te­nen nä­ta­de med ett snyggt vol­ley­skott.

Det var förs­ta gång­en som EIF ha­de en läng­re pass­nings­kom­bi­na­tion på of­fen­siv plan­hal­va.

Det fi­na må­let un­der­lät­ta­des ock­så av att hem­ma­la­get två gång­er miss­lyc­ka­des med att spe­la sig ur pres­sen.

And­ra för­lus­ten

JJK spe­la­de bra i and­ra halv­le­ken och käm­pa­de för ett led­nings­mål. La­get ha­de någ­ra chan­ser och EIF var i gung­ning. Det var in­te många gång­er som EIF lyc­ka­des i an­falls­väg och till slut gjor­de JJK 2–1. Ka­ris skott träf­fa­de Wil­li­am Lin­dqvist och boll­ba­nan änd­ra­des till­räck­ligt myc­ket för att över­ras­ka Jänt­ti.

– Ef­ter vårt kvit­te­rings­mål lyc­ka­des vi kans­ke kon­trol­le­ra hän­del­ser­na en aning men se­dan åk­te vi på ett otur­ligt bak­läng­es­mål. Samtidigt gjor­de JJK en bra match och tog en rätt­vis se­ger, sä­ger Est­lan­der.

JJK kun­de ha gjort fle­ra mål. La­get träf­fa­de stol­pen två gång­er och EIF fick in­te alls sitt an­falls­spel att fun­ge­ra. I förs­ta halv­le­ken fick Mo­sawer Aha­di chan­sen från start och var helt osyn­lig. I and­ra halv­le­ken fick Etchu Ta­be vi­sa upp sig ut­an att lyc­kas.

Men in­te hel­ler de öv­rig an­fal­lar­na var på hug­get. JJK vann mat­chen med 3–1 ef­ter att Pa­trik Ala­har­ju­la ha­de hun­nit först på en re­tur.

– Vi kom in­te upp på vår rät­ta ni­vå i dag och då är det svårt att vin­na i den här se­ri­en, sä­ger Est­lan­der.

För­lus­ten var en­dast den and­ra för EIF i årets se­rie och la­get top­par fort­sätt­nings­vis ta­bel­len med 39 po­äng.

Ta­bell­tre­an HIFK spe­la­de sin match i går och ha­de 36 po­äng in­nan den bör­ja­de. KPV låg för till­fäl­let på and­ra plats ef­ter att ha sla­git AC Ka­jaa­ni i sön­dags. Kar­le­by­la­get har 37 po­äng. Bå­de EIF och KPV ha­de spe­lat än match me­ra än HIFK in­nan går­da­gens dust.

För EIF:s del fort­sät­ter se­ri­en med två mat­cher som myc­ket väl kan av­gö­ra sä­song­en. På lör­dag vän­tar KPV i Kar­le­by och en vec­ka se­na­re kom­mer HIFK till Eke­näs.

– Ut­an­för la­get har det ta­lats myc­ket om vår si­tu­a­tion men i trup­pen har vi ba­ra ta­lat om att nju­ta av det här. Vi har ock­så kon­sta­te­rat att vi kans­ke ald­rig kom­mer att få den här chan­sen igen, sä­ger Jo­han Est­lan­der.

FO­TO: VN-ARKIV/JESPER SUND­STRÖM

LÄNGE SE­DAN SIST. Jo­han Est­lan­der gjor­de EIF:s en­da mål när JJK be­seg­ra­de Eke­näsla­get. EIF för­lo­ra­de se­nast i ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.