BK lig­ger ri­sigt till ef­ter för­lust i Ta­vas­te­hus

Västra Nyland - - News - JESPER SUND­STRÖM

En för­lust med 3–1. Det var in­te vad BK-46 be­höv­de un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter. Ett för­ny­at se­ri­e­kon­trakt ter sig allt mer hopp­löst.

Med tre om­gång­ar kvar av di­vi­sion 2 är BK sist i ta­bel­len med 14 po­äng. De tre la­gen som lig­ger när­mast BK i ta­bel­len har 19 po­äng, två av dem gör BK säll­skap un­der ned­flytt­nings­strec­ket. På sön­dags­kväl­len spe­la­de BK mot HJS – som var näs­tjum­bo fö­re mat­chen – i Ta­vas­te­hus och det var en match BK var il­la tvung­et att vin­na.

Så gick det in­te. HJS led­de med 2–0 ef­ter 16 mi­nu­ter och med 3–0 när förs­ta halv­le­ken var över. BK:s Mer­gim Bus­hu re­du­ce­ra­de ef­ter pa­us men det räck­te in­te.

– Jag är besvi­ken och det är led­samt att vi släp­per in må­len på grund av eg­na miss­tag. I and­ra halv­le­ken fick vi ett ti­digt mål och re­ak­tio­nen var bra. Men den var in­te till­räck­ligt bra, sä­ger BK:s tränare Ba­batun­de Wu­su.

BK för­lo­ra­de med 3–1 och la­get har en­dast vun­nit tre mat­cher i år. En lång och då­lig sä­song ver­kar slu­ta med en de­gra­de­ring till di­vi­sion 3. BK har in­te lyc­kats hit­ta en ge­men­sam linje den här som­ma­ren och det un­der­lät­ta­de in­te att la­get blev fär­digt i ett sent ske­de.

Lägg till att fle­ra av de så kal­la­de för­stärk­ning­ar­na re­dan har läm­nat Ka­ris av di­ver­se or­sa­ker. Men det är klart, tar sig BK sam­man och hål­ler se­rie­plat­sen är myc­ket för­lå­tet.

För till­fäl­let ver­kar det än­då in­te sär­skilt san­no­likt.

– Vi har ett stort berg att be­sti­ga men vi mås­te re­spek­te­ra klub­ben och sup­port­rar­na. Vi är med­vet­na om si­tu­a­tio­nen och jag vill ock­så po­äng­te­ra att det här är ett pro­jekt. Till ex­em­pel fick Nicho­las Grön­blom spe­la i dag och det gjor­de han bra. Hans in­sats var den en­da som var po­si­tiv, sä­ger Ba­batun­de Wu­su.

BK:s av­slu­tan­de mat­cher spe­las mot KäPa som är åt­ton­de med 20 po­äng, över­lägs­na se­ri­e­le­da­ren MuSa och Kif­fen som slåss för att hål­las kvar. MuSa kom­mer till Ka­ris me­dan KäPa och Kif­fen vän­tar på bor­ta­plan.

– Vi har en vec­ka av trä­ning­ar fram­för oss in­nan vi mö­ter KäPa på lör­dag. Det är en vik­tig match och i det här ske­det av sä­song­en är vi på det kla­ra med hur de spe­lar. Det vik­ti­ga nu är att vi lär oss av den här be­svi­kel­sen, tar oss sam­man och kom­mer ut star­ka näs­ta gång, sä­ger Ba­batun­de Wu­su.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.