Dis­kus­sio­nen mås­te fort­sät­ta

Västra Nyland - - Ledare - MA­RI­NA HOLM­BERG

För en vec­ka se­dan fick den fe­mi­nis­tis­ka tid­skrif­ten Ast­ra och ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till upp­ro­pet #dam­men­bris­ter årets Fred­ri­ka Ru­ne­berg-sti­pen­di­um. I pris­mo­ti­ve­ring­en sä­ger man att upp­ro­pet bru­tit tyst­na­den kring sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och gett drab­ba­de mod att be­rät­ta om tra­kas­se­ri­er och över­grepp.

På en kort tid fick grup­pen, på fem per­so­ner, ta emot över 900 vitt­nes­mål om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er.

Må­let med upp­ro­pet var att be­rät­tel­ser­na skul­le bli syn­li­ga och drab­ba­de få det stöd de be­hö­ver.

Ny­li­gen pub­li­ce­ra­de Räd­da bar­nen en un­der­sök­ning om att det är van­ligt att barn i ål­dern 12–17 år ut­sätts för sex­u­ell tra­kas­se­ri­er i di­gi­ta­la me­di­er. Hälf­ten av flic­kor­na och 20 pro­cent av poj­kar­na sa­de att de in­te skul­le be­rät­ta för nå­gon vux­en om tra­kas­se­ri­er­na. Den van­li­gas­te or­sa­ken till att hem­lig­hål­la dem är skam.

Un­der­sök­ning­en vi­sar att det ett knappt år ef­ter #me­too och #dam­men­bris­ter fort­fa­ran­de be­hövs en of­fent­lig dis­kus­sion om att tra­kas­se­ri­er ald­rig är ac­cep­tab­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.