Ca­jor­na bju­der på mu­sik­seg­lats

Västra Nyland - - Ledare -

Blan­da­de kö­ren Ca­jor­na ger en två­de­lad konsert på lör­dag. Un­der kon­ser­tens förs­ta del ger kö­ren prov på hur det kan lå­ta på en kör­sits.

Kväl­lens and­ra te­ma är en kvälls­seg­lats i vår skär­gård; kö­ren sö­ker natt­hamn, svär­mar i noctur­ne, sjung­er om vän­skap, dröm­mer i ro­sen­rött och vak­nar till mor­gon­dim­ma vid ha­vet.

Di­ri­gent för Ca­jor­na är Sa­ra Se­le­ni­us, som le­der kö­ren se­dan för­ra hös­ten. Se­le­ni­us de­lar med sig av sin in­spi­ra­tion och kre­a­ti­vi­tet och ut­veck­lar kö­ren bland an­nat ge­nom att prö­va på sång i mind­re grup­per.

Aman­da Henriksson med­ver­kar med ac­kom­pan­je­mang och sång.

Kul­tur­hu­set Ka­re­lia, lör­da­gen den 15 sep­tem­ber kloc­kan 18.

FO­TO: KRISTOFFER ÅBERG

MED­VER­KAR. Aman­da Henriksson sjung­er med Ca­jor­na på lör­da­gens konsert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.