TISDAG

Västra Nyland - - Annonsmarknaden -

uUpp­gif­ter­na läm­nas in på www.eve­ne­max.fi (län­ken Med­de­la om eve­ne­mang) el­ler skic­kas till in­fo@eve­ne­max.fi se­nast kl. 8 två var­da­gar in­nan Dag­träff. Ge­men­skap, sång och ser­ve­ring. Da­gens gäst: Bar­bro Holm­berg. Be­tel Ka­ris, Centralg. 73, kl. 13.

Bröd­kyr­ka. Ma­ria Ni­kan­der hål­ler an­dakt. Brödut­del­ning. Kaf­fe­ser­ve­ring. Eke­näs Mis­sions­kyr­ka, Björk­näsg. 11, kl. 14.

Min­nes­trä­nings­grupp för min­nes­sju­ka. An­mäl dig på för­hand till Hanna Nord­ström 0400 321 239. Arr. Ny­lands Min­neslots. För­sam­lings­hem­met, Lars­sonsv. 1, Eke­näs, kl. 14–15.30.

Stöd­grupp för när­stå­en­de till min­nes­sju­ka. An­mäl dig på för­hand till Hanna Nord­ström 0400 321 239. Arr. Ny­lands Min­neslots. För­sam­lings­hem­met, Lars­sonsv. 1, Eke­näs, kl. 14–15.30.

Lå­gan. Köröv­ning med kan­tor Sir­pa Li­li­us. Arr. Sjun­deå svens­ka för­sam­ling. För­sam­lings­hem­met, Ka­lans­gr. 5, Sjun­deå, kl. 18.

ONS­DAG

Min­nes­trä­nings­grupp för min­nes­sju­ka. An­mäl dig på för­hand till Hanna Nord­ström 0400 321 239. Arr. Ny­lands Min­neslots. Med­bor­garin­sti­tu­tet Raseborg, Torgg. 8, kl. 10.30–12.

Stöd­grupp för när­stå­en­de till min­nes­sju­ka. An­mäl dig på för­hand till Hanna Nord­ström 0400 321 239. Arr. Ny­lands Min­neslots. Med­bor­garin­sti­tu­tet Raseborg, Torgg. 8, kl. 10.30–12.

MK-Lop­pis. Vill du skän­ka va­ror? Vän­li­gen kon­tak­ta 046 613 3421. Grev Mo­ritz ga­ta 1, Eke­näs, kl. 13-17.

Bi­belstu­di­er. Arr. Sjun­deå svens­ka för­sam­ling. För­sam­lings­hem­met, Ka­lans­gr. 5, Sjun­deå, kl. 16.

Ons­dags­e­ve­ne­mang. Eko­no­mis­ka och eko­lo­gis­ka syn­sätt på att kö­ra per­son­bil, John­ny Kronqvist. Fritt in­trä­de. Arr. Virk­ka­lan Kult­tu­u­rin Ystävät - Virk­by Kul­tur­vän­ner ry. Käs­sä gård, Tyn­niåsv. 21, Virk­by, kl. 18.

Bö­ne­mäs­sa. En kväll av still­het och bön med lugn mu­sik. Bö­neäm­nen kan läm­nas i kyr­kans bö­ne­korg. Be­tel Ka­ris, Centralg. 73, kl. 18.30.

AA-mö­te. På svens­ka. Wäst­grup­pen. Klubb­lo­ka­len, Lärk­kullav. 8, Raseborg, kl. 19.

TORS­DAG

Ef­ter­mid­dags­pys­sel i Lil­laLuc­kan Raseborg. Det nya rum­met för barn­kul­tur i Raseborg. Ka­ris bib­li­o­tek, Centralg. 90, kl. 12–15.30. MK-Lop­pis. Vill du skän­ka va­ror? Vän­li­gen kon­tak­ta 046 613 3421. Grev Mo­ritz ga­ta 1, Eke­näs, kl. 13-17.

Bin­go. Arr. Po­jo ung­doms­för­e­ning. Hö­gå­sa, Po­jo kyrk­by, Gam­la Åbov. 85, kl. 18.30.

FRE­DAG

Min­nesCafé. Kom med och trä­na min­net. Öp­pet för al­la. Arr. Ny­lands Min­neslots. Vil­la Ane­mo­ne, Köp­mansg. 27, Ka­ris, kl. 12–13.30.

MK-Lop­pis. Vill du skän­ka va­ror? Vän­li­gen kon­tak­ta 046 613 3421. Grev Mo­ritz ga­ta 1, Eke­näs, kl. 13-17. REKO-ut­del­ning i Eke­näs. För­hands­be­ställ­da va­ror från lo­ka­la pro­du­cen­ter av­häm­tas. Se REKO Eke­näs/Tam­mi­saa­ri på Fa­ce­book. Yr­kes­hög­sko­lan No­vi­as par­ke­ring, Ra­se­borgsv. 9, kl. 17–17.30.

LÖR­DAG

Te­na­la som­mar­torg. Soc­kenv.

20, kl. 8–12.

Bro­marv som­mar­torg. Här kan du kö­pa fisk, blom­mor, grön­sa­ker, hant­verk, kryd­dor, eko­kött m.m. di­rekt från pro­du­cen­ten. Café Tre Troll. Bro­marv skär­gårds­hamn, Lill­näsv., kl. 8.30–13.

Hög­val­la Kam­rat­för­bunds höst­träff. Nå­got oklar ring 040 715 0074. Gu­la sa­long­en på Hai­ko gård, kl. 12.

MK-Lop­pis. Vill du skän­ka va­ror? Vän­li­gen kon­tak­ta 046 613 3421. Grev Mo­ritz ga­ta 1, Eke­näs, kl. 13-17.

Alek­sis Ki­vis vandring. Pro­gram­met bör­jar på Fan­jun­kars kl. 14 och där bju­der Char­lot­ta Lön­nqvist på kaf­fe och te. Kö­ren Fan­jun­kars sång­a­re fram­för sång­er skriv­na av Ki­vi. Ef­ter kaf­fet star­tar vand­ring­en, först till Sjund­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.