Man mot kvin­na i ten­nismatch

Västra Nyland - - Redaktionen väljer - MALIN SLOTTE malin.slotte@ksf­me­dia.fi

Riku Ran­ta­la och Tu­o­mas ”Tun­na” Mi­lo­noff fort­sät­ter vi­sa och dis­ku­te­ra do­ku­men­tä­rer i Yle un­der vin­jet­ten Docventures, och öpp­nar hös­ten med Ja­mes Er­ski­nes och Za­ra Hay­es do­ku­men­tär The Batt­le of the Sex­es från 2013.

Den hand­lar om jäm­ställd­het och kvin­no­kamp ur ten­nisper­spek­tiv, ge­nom en le­gen­da­risk ten­nismatch som ut­spe­la­de sig mel­lan en man och en kvin­na, Bob­by Riggs och Bil­lie Jean King.

Bob­by Riggs var en ten­nisspe­la­re, skräv­la­re och me­die­pa­jas som väck­te upp­märk­sam­het med ut­ta­lan­den om att han trots si­na 55 år kun­de slå värl­dens bäs­ta kvinn­li­ga ten­nisspe­lar i en match. Två av sjut­ti­o­ta­lets främs­ta kvinn­li­ga pe­la­re an­tog ut­ma­ning­en, först au­stra­li­en­sis­kan Mar­ga­ret Smith Court, där­ef­ter ame­ri­kans­kan Bil­lie Jean King. Do­ku­men­tä­ren in­ne­hål­ler klipp ur bå­da mat­cher­na, men ton­vik­ten lig­ger på den se­na­re mat­chen då Kings mö­te med Riggs 1973, en match där be­tyd­ligt me­ra stod på spel för kvin­nor­na.

Vid si­dan om den­na upp­haus­sa­de ten­nismatch där kon­tra­hen­ter­na King och Riggs värm­de upp in­för mat­chen med ver­bal tennis i me­di­er­na i pa­ri­tet med hur box­a­re psy­kar varand­ra fö­re match, får vi även ta del av hur man såg på kvinn­li­ga id­rot­ta­re, och kvin­nor i störs­ta all­män­het, vid den här ti­den (skif­tet mel­lan sex­tio- och sjut­ti­o­tal). Det är ba­ra att kon­sta­te­ra att ut­veck­ling­en gått fram­åt, det sex­is­tis­ka språk­bruk som då an­vän­des om kvinn­li­ga id­rot­ta­re där ut­se­en­det ver­ka­de vik­ti­ga­re än pre­sta­tio­ner­na är in­te läng­re bruk­ligt i se­ri­ö­sa me­di­er. Do­ku­men­tä­ren in­ne­hål­ler ex­em­pel på ojäm­ställd­he­ten mel­lan kö­nen vid den­na tid, men ock­så hur kvin­no­kam­pen led­de till fram­steg.

The Batt­le of the Sex­es är en do­ku­men­tär som får en just att gö­ra jäm­fö­rel­ser mel­lan då och nu. Myc­ket har för­änd­rats till det bätt­re, samtidigt ver­kar kam­pen mel­lan kö­nen va­ra en evig kon­flikt för män­ni­skan, och fram­för allt kvin­nan. Och även om jäm­ställd­het upp­nåtts in­om ten­ni­sen i form av att pris­sum­man är den­sam­ma för vin­na­ren i al­la sto­ra tur­ne­ring­ar nu­me­ra, käm­par ex­em­pel­vis kvinn­li­ga la­gid­rot­ta­re fort­fa­ran­de med att få li­ka myc­ket be­talt som si­na man­li­ga klubb­kam­ra­ter.

Mat­chen har ock­så bli­vit spel­film 2017 med Em­ma Sto­ne och Ste­ve Ca­rell i rol­ler­na. Yle TV2 tisdag 21.15, re­pris ons­dag 12.45 och 00.01

FO­TO: YLE

MYC­KET PÅ SPEL. Bil­lie Jean King för­sva­ra­de he­la kvin­no­rö­rel­sen i en av ti­der­nas mest upp­märk­sam­ma­de ten­nismat­cher 1973.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.