Vi­vi Mad­sen: ”Upp­svälld­het i ma­gen lät­ta­de äntligen”

Västra Nyland - - Annons -

Vi­vi ha­de vant sig vid att döl­ja sin mage än­da se­dan hon var li­ten. Hen­nes mage sväll­de upp myc­ket un­der da­gens lopp, även om hon i öv­rigt är en slank kvin­na. Till slut hit­ta­de hon en lös­ning på pro­ble­met med na­tur­pro­duk­ten Maco­form som ba­lan­se­rar ma­gen och mat­smält­ning­en.

”Jag ha­de för­ut prö­vat allt möj­ligt men fick ing­et öns­kat re­sul­tat. För­änd­ring­en till det bätt­re bör­ja­de när jag hit­ta­de Maco­form-kost­till­skot­tet med ex­trakt från kro­närt­skoc­ka och mask­ros.

Till var­dags an­vän­der jag byx­or men jag klär mig gär­na i klän­ning till fest och kvälls­pro­gram. Ef­tersom min mage un­der kväl­lens lopp sväll­de upp, var jag tvung­en att ha un­der­klä­der av kor­sett­mo­dell som stra­mar åt krop­pen, för att in­te se ut som en mam­ma som vän­ta­de tvil­ling­ar.

När jag bör­jat med Maco­form-ta­blet­ter­na, märk­te jag ef­fek­ten ef­ter en tid. Nu mår min mage fan­tas­tiskt bra och jag blir in­te läng­re svul­len. Där­för kan jag ut­an be­kym­mer ha klän­ning bå­de till var­dags och fest, upp­svälld mage är in­te läng­re ett hin­der. Klän­ning och kjol är nu­me­ra en na­tur­lig del av min kläd­sel. Om jag vill kan jag till och med äta vitt bröd och an­nat jag kän­ner för.”

– Idag ba­ra slin­ker jag i byx­or­na el­ler klän­ning­en, och be­hö­ver in­te läng­re lät­ta på blixt­lå­set vid mid­jan ef­ter en stor mid­dag, skrat­tar Vi­vi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.