Bal­long­mage, upp­blåst­het?

Så här lätt­nar du di­na ma­ge­be­svär!

Västra Nyland - - Annons -

Und­vik ga­ser i ma­gen och käns­lan av upp­svälld­het. Den na­tur­ba­se­ra­de pro­duk­ten Maco­form in­ne­hål­ler mask­ros och kro­närt­skoc­ka som har en do­ku­men­te­rad ef­fekt be­traf­fan­de matsmalt­ning­en. Vax­ter­na hjal­per dig att få ord­ning på ma­gen.

Ma­gen är det­sam­ma för din kropp som mo­torn är för din bil. Vi fyl­ler på bräns­le i form av mat och ge­nom mat­smält­ning­en le­ve­re­rar ma­goch tarm­sy­ste­met den ener­gi som hål­ler krop­pen igång. Det he­la bör­jar så att sä­ga med ma­gen.

Soc­ker och go­dis

Om vi föl­jer tall­riks­mo­del­len så mår ma­gen bra. Men of­ta är vi in­te snäl­la mot den. Stress, fet mat, för li­te fib­rer, för li­te mo­tion el­ler kans­ke li­te för myc­ket av li­vets go­da i form av soc­ker, go­dis och al­ko­hol.

Al­la des­sa fak­to­rer kan på­ver­ka din mage och ma­gen kan kans­ke be­hö­va li­te hjälp på vägen från äm­nen som kan be­va­ra en god ba­lans.

Kost­till­skot­tet Maco­form från Well­vi­ta är en ny pro­dukt i Fin­land som är ba­se­rad på ex­trakt från väx­ter­na mask­ros och kro­närt­skoc­ka, två väx­ter som har vi­sat sig ha en rad nyt­ti­ga ef­fek­ter när det gäl­ler un­der­håll och fintrim­ning av ma­gen.

Ga­ser i ma­gen

Det finns ca 100 bil­li­o­ner bak­te­ri­er i krop­pens mag- och tarm­sy­stem... El­ler över ti­o­tu­sen gång­er fler till an­ta­let än det finns män­ni­skor på jor­den.

Det lå­ter kans­ke li­te våld­samt, men är helt na­tur­ligt och det är fak­tiskt bäst att ha så många av des­sa mik­ro­sko­pis­ka gäs­ter som möj­ligt. De fles­ta av bak­te­ri­er­na hjälper näm­li­gen till att bry­ta ner och smäl­ta ma­ten så vi kan upp­ta ener­gi och bygg­ste­nar till krop­pen.

En av bi­pro­duk­ter­na från bak­te­ri­er­nas ar­be­te i tar­men är ga­ser. Om ak­ti­vi­te­ten i tarm­sy­ste­met in­te är op­ti­mal kan ga­ser­na ho­pa sig och med­fö­ra svul­len­het som ger en obe­hag­lig käns­la.

Då är det bra att ve­ta att vis­sa växtäm­nen kan un­der­lät­ta mat­smält­ning­en. Maco­forms in­ne­håll av kro­närt­skoc­ka hjälper den nor­ma­la trans­por­ten i tarm­ka­na­ler­na me­dan kost­till­skot­tets in­ne­håll av mask­ros samtidigt un­der­stöd­jer tarm­flo­ran och den fy­si­o­lo­gis­ka pH-ba­lan­sen i ma­gen och med­ver­kar till ditt väl­må­en­de un­der mat­smält­ning­en.

In­te ba­ra bra för ma­gen

Väx­ter­na är in­te ba­ra den svull­na ma­gens vän. Mask­ros hjälper ock­så din kropp att upp­rätt­hål­la nor­ma­la blod­fett­ni­vå­er och kro- närt­skoc­ka kan även bi­dra till att upp­rätt­hål­la en nor­mal le­ver­funk­tion och främ­ja vikt­minsk­ning.

Med en Maco­form-ta­blett dag­li­gen får du och din mage ett ex­trakt av hög kva­li­tet, fylld med allt det nyt­ti­ga från mask­ros och kro­närt­skoc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.