”Med­bor­gar­na får be­stäm­ma”

Västra Nyland - - Sidan 1 - SPT-ERIK SAND­STRÖM

EU-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Je­an-Clau­de Junc­ker sa­de i sitt sista tal om Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nens till­stånd att med­lems­län­der­na mås­te väl­ja mel­lan som­ma­rel­ler vin­ter­tid fö­re ut­gång­en av april.

– Vi ska slu­ta med att stäl­la om kloc­kor­na två gång­er om året, sa­de Je­anClau­de Junc­ker i sitt tal in­för Eu­ro­pa­par­la­men­tet i Stras­bourg på ons­da­gen.

Sam­ti­digt pub­li­ce­ra­de ock­så EU­kom­mis­sio­nen sitt för­slag om att slu­ta stäl­la om kloc­kor­na. En­ligt för­sla­get bor­de med­lems­län­der­na fat­ta be­slut om sin tids­zon fö­re april 2019. Den sista gång­en kloc­kor­na ställs om till som­mar­tid skul­le va­ra den 31 mars näs­ta år.

– Med­lems­län­der­na bor­de själ­va be­stäm­ma om de vill le­va i som­ma­rel­ler vin­ter­tid, sa­de Junc­ker.

Det var Fin­land som la­de fram för­sla­get om att slo­pa tidsom­ställ­ning­en och det fick EU-kom­mis­sio­nen att sam­la in åsik­ter om frå­gan av all­män­he­ten. EU-kom­mis­sio­nen kom med sitt för­slag ef­ter att ha sam­lat in över 4,6 mil­jo­ner en­kätsvar där 84 pro­cent sva­ra­de att de vill bli kvitt sä­songsom­ställ­ning­en.

Kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter Anne Ber­ner (C) skri­ver på Twit­ter att med­bor­gar­na ska få be­stäm­ma om tids­zo­nen.

– På Fin­lands ini­ti­a­tiv fö­re­slår EU­kom­mis­sio­nen att vi ska slu­ta stäl­la om kloc­kor­na re­dan näs­ta år. Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et ska frå­ga med­bor­gar­na om vi per­ma­nent ska gå in för som­mar­tid el­ler vin­ter­tid, skri­ver Ber­ner.

SKÄRMDUMP FRÅN TWIT­TER.

SLUT. Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen fö­re­slår att med­lems­län­der­na ska slu­ta stäl­la om kloc­kor­na re­dan näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.