De­ger­by eva­ku­e­ra­des

Myn­dig­he­ter­nas eva­ku­e­rings­plan tes­ta­des i tis­dags. Det är förs­ta gång­en man övar på att eva­ku­e­ra en hel by i Fin­land.

Västra Nyland - - Sidan 1 - SARAH GRÖNSTRAND vnred@vastra­ny­land.fi

På tis­dags­kväl­len ord­na­des en eva­ku­e­rings­öv­ning i De­ger­by. 57 fri­vil­li­ga ci­vi­la eva­ku­e­ra­des från byn un­dan en fik­tiv brand. Po­li­sen be­röm­mer In­gå kom­muns ef­fek­ti­vi­tet i ef­ter­hand.

Öv­nings­sce­na­ri­ot är föl­jan­de. Det är torrt och vin­den blå­ser starkt från nord­ost. Ett 100 hek­tar stort ter­räng­om­rå­de i Frem­bö­le i De­ger­by brin­ner. Rädd­nings­ver­ket lyc­kas in­te kon­trol­le­ra bran­den. Bran­den är på väg mot De­ger­by och by­bor­na mås­te evakueras.

– I värl­den sker det här he­la ti­den. Trä­nar man är man för­be­redd, sä­ger Har­ri Ko­po­nen som är för­bin­del­se­of­fi­cer och den som ini­ti­e­rat öv­ning­en.

Myn­dig­he­ter­na och kom­mu­nen har en rädd­nings­plan. Nu tes­tas sam­ar­be­tet.

– På pap­per är allt lätt.

Det är förs­ta gång­en den här ty­pen av öv­ning ut­förs i Fin­land.

– Det här sce­na­ri­ot är re­a­lis­tiskt om man tän­ker på den som­mar vi haft med torrt från maj till au­gusti. Vi har haft många brän­der på vårt om­rå­de, men tur nog in­te så sto­ra. Är det torrt länge och vin­den är lämp­lig kan det här hän­da, sä­ger Kim Las­si­la som är brand­mäs­ta­re.

Mi­li­tä­ren stö­der po­li­sen

Snart ska jä­gar­na skic­kas ut för att knac­ka på al­la De­ger­by­bors dör­rar som an­mält sig till öv­ning­en.

Ef­tersom det är frå­gan om en brand är det rädd­nings­ver­ket som haft an­sva­ret från bör­jan. De­ras upp­gift är att släc­ka och räd­da. Se­dan har rädd­nings­ver­ket kon­tak­tat po­li­sen när bran­den bli­vit en fa­ra för in­vå­nar­na i byn.

– Eva­ku­e­ring­en görs un­der po­li­sens led­ning. Mi­li­tä­ren är här som stöd för att po­li­sen bett om det, sä­ger Ko­po­nen.

Mi­li­tär­po­li­sen an­län­der. De­ras upp­gift är att se till att de eva­ku­e­ra­de by­bor­nas hus in­te plund­ras.

Strax ef­ter kloc­kan 17 skic­kar In­gå ut in­for­ma­tion om vil­ket om­rå­de som ska evakueras och var upp­sam­lings­plat­sen är. En del De­ger­by­bor har re­dan ta­git sig till plat­sen.

– Jag vill ve­ta var­för man gör eva­ku­e­rings­öv­ning­ar och se om jag kan få nå­gon nyt­tig in­for­ma­tion ifall nå­got skul­le hän­da på rik­tigt, sä­ger Sirk­ka Ram­s­tedt.

Strax fö­re kloc­kan 18 skic­kas mi­li­tä­ren ut i små grup­per för att knac­ka dörr. Ef­tersom de en­dast får knac­ka på hos de hus­håll som an­mält sig som fri­vil­li­ga tar den här de­len av öv­ning­en länge.

– I en verk­lig si­tu­a­tion ska al­la bort och det går snab­ba­re. Men sam­ti­digt mås­te man då ock­så ga­ran­te­ra att al­la verk­li­gen är eva­ku­e­ra­de, sä­ger kom­mis­sa­rie Markus Ram­s­tedt.

Kom­mu­nen för­sö­ker nor­ma­li­se­ra

In­gå kom­muns led­nings­grupp är på plats i orange väs­tar.

– Vår upp­gift är att bi­stå rädd­nings­myn­dig­he­ter­na med det vi kan och nor­ma­li­se­ra si­tu­a­tio­nen så fort som möj­ligt, sä­ger kom­mun­di­rek­tör Robert Ny­man.

Snart kan po­li­sen skic­ka i väg den förs­ta bus­sen till Väs­tan­kvarn.

– Vi be­höv­de ett stör­re stäl­le att sam­la folk un­der tak där det är möj­ligt att till­re­da mat, sä­ger Ny­man.

När bus­sen par­ke­rar i Väs­tan­kvarn sti­ger lä­ka­ren Hel­ge He­i­no­nen och sjuk­skö­ta­ren Maria Ström­berg på och kol­lar al­la pas­sa­ge­ra­re.

Ru­na Kra­e­mer är bland de förs­ta som sti­ger av bus­sen.

– Nog mås­te man väl hänga på när det hän­der nå­got i byn, sä­ger hon.

Al­la i sä­ker­het

In­ne i den gam­la lant­bruks­sko­lan­ser­ve­rar mi­li­tä­ren mat, bland an­nat ma­ka­ro­ner och kött­sås. De eva­ku­e­ra­de by­bor­na sam­ta­lar i mat­sa­len.

– Det är en po­ten­ti­ellt all­var­lig si­tu­a­tion, det är bra att gå ige­nom vad man ska gö­ra om det hän­der på rik­tigt, Em­ma McArt­hur-Mor­tell.

Strax ef­ter kloc­kan åt­ta på kväl­len är al­la fri­vil­li­ga eva­ku­e­ra­de.

– Jag ser det som en lyc­kad öv­ning. Med det här vil­le vi se om vi kan föl­ja be­red­skaps­pla­nen och få ut in­for­ma­tion till in­vå­nar­na snabbt, sä­ger Robert Ny­man.

Un­der öv­ning­en har Ben­ja­min Lun­din som är in­for­ma­tör skic­kat ut in­for­ma­tion på bå­da språ­ken med hjälp av en över­sät­ta­re.

Om det va­rit en rik­tig si­tu­a­tion, ha­de ni kla­rat av pres­sen från me­di­er­na? – I en verk­lig si­tu­a­tion skul­le vi be­hö­va ha ett jour­num­mer. Om jag el­ler kom­mun­di­rek­tö­ren blir ner­ring­da brom­sas ar­be­tet upp, sä­ger Lun­din.

In­gå kom­mun får gott be­tyg av po­li­sen.

– De ha­de bra be­red­skap, det var po­si­tivt att se hur bra kom­mu­nen or­ga­ni­se­ra­de sig. Det var många sa­ker som in­te var pla­ne­ra­de på för­hand med flit, sä­ger Markus Ram­s­tedt.

In­for­ma­tions­ut­by­tet fun­ge­ra­de trots det bra en­ligt ho­nom.

FOTO: SARAH GRÖNSTRAND

ÖV­NING. Sirk­ka Ram­s­tedt del­tog som fri­vil­lig ci­vil­per­son i De­ger­by eva­ku­e­rings­öv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.