Nu byggs örings­trap­pan

Nya lek­mar­ker vän­tar havs­ö­ring­en i Sjundeå. Om en dryg må­nad öpp­nar vand­rings­le­den för den akut utrot­nings­ho­ta­de fiskar­ten. Men för mar­kä­ga­re har pro­jek­tet in­te va­rit nå­gon dans på ro­sor.

Västra Nyland - - Sidan 1 - JAEL NY­MAN vnred@vastra­ny­land.fi

Det har va­rit en lång pla­ne­ring men nu är byg­get av fisk­vä­gar­na i Kyrkån i Störs­by i full gång. Pro­jek­tet är vik­tigt för fisk­stam­men men be­las­tar gran­nar­na, som dri­ver bed and bre­ak­fast i när­he­ten.

Le­ra, sten­kross och lju­det av spräng­nings­ar­be­te. Fort­fa­ran­de syns inga gla­da havs­ö­ring­ar hop­pa längs Kyrkån i Lem­pan­så där två nya vägar byggs för fis­kar­na. Men så är pro­jek­tet in­te helt fär­digt än­nu och havs­ö­ring­ar­na vand­rar in­te så här års.

– Det blir väl­digt tajt, men det är möj­ligt att de förs­ta havs­ö­ring­ar­na vand­rar längs fisk­vä­gar­na än­nu i år. I söd­ra Fin­land vand­rar de nor­malt från och med de två förs­ta vec­kor­na i ok­to­ber, och vi hop­pas på att få pro­jek­tet slut­fört fö­re slu­tet av ok­to­ber, sä­ger spe­ci­al­pla­ne­ra­re vid Ny­lands Nä­rings-, tra­fik- och mil­jö­cen­tral Har­ri Aulas­ka­ri.

Om­fat­tan­de röj­nings­in­sat­ser har krävts för att ska­pa vand­rings­le­den. Bland an­nat har man va­rit tvung­en att spränga berg längs vägen.

– Byg­gan­det har nu på­gått i fy­ra vec­kor och i dag sker för­hopp­nings­vis de sista spräng­nings­ar­be­te­na. Föl­jan­de steg för pro­jek­tet blir att for­ma vä­gar­na och bland an­nat kan­ta dem med ste­nar.

Lä­get svet­tigt ef­ter som­mar­het­tan

Det blir förs­ta gång­en på år­tion­den som det blir möj­ligt för havs­ö­ring­en att vand­ra från Sjundeå å upp till si­na ide­a­la lek­plat­ser längs Kyrkån. Hit­tills har två dam­mar vid Munks stått hin­der för fis­kar­nas fram­fart.

Sam­ti­digt har dam­mar­na iso­le­rat Lem­pan­såns örings­stam, som är ge­ne­tiskt unik och där­för sär­skilt vik­tig att be­skyd­da.

– En­ligt upp­skatt­ning­ar finns det en­dast om­kring någ­ra hund­ra in­di­vi­der i Lem­pan­sån. Det är vik­tigt att vi öpp­nar mi­gra­tions­rut­ter­na så att vi in­te ris­ke­rar att he­la be­stån­det går för­lo­rat. Till ex­em­pel den här som­ma­rens ex­cep­tio­nellt var­ma vä­der gjor­de den iso­le­ra­de örings­stam­mens lä­ge än­nu me­ra trängt, sä­ger Aulas­ka­ri.

Det om­rå­de som är ide­a­liskt för havs­ö­ring­ens fort­plant­ning be­räk­nas va­ra om­kring en halv hek­tar, men ge­nom att ren­sa när­lig­gan­de vat­ten­drag kan om­rå­det för­sto­ras yt­ter­li­ga­re.

Ofant­li­ga mäng­der ut­plå­na­de ar­ter

Fisk­vä­gar­na i Munks är Världs­na­tur­fon­den WWF:s hit­tills störs­ta pro­jekt för ström­man­de vat­ten i Fin­land.

– Uppskatt­nings­vis 81 pro­cent av ar­ter­na i just sö­ta vat­ten­drag har för­svun­nit. Där­för är ar­be­tet för att tryg­ga ett gott eko­lo­giskt lä­ge för vå­ra ström­man­de vat­ten en vik­tig pri­o­ri­tet för WWF, sä­ger in­lands­vat­ten­an­sva­rig vid WWF Eli­na Erk­ki­lä.

Trots de dyst­ra siff­ror­na är hon op­ti­mis­tisk in­för fram­ti­den.

– Det här pro­jek­tet är ett fint ex­em­pel på vad vi kan åstad­kom­ma då oli­ka ak­tö­rer sam­ar­be­tar. Nu lyc­kas vi hjäl­pa bå­de havs­ö­ring­en och den lo­ka­la öring­stam­men i Lem­pan­sån. Dess­utom vet vi att om öring­en trivs, så trivs ock­så and­ra ar­ter.

Bort­fall av gäs­ter på B&B be­kym­rar

Men al­la är in­te eld och lå­gor över pro­jek­tet. För Bir­git­ta och Sven Mont­hén, som äger Störs­by gård, om­rå­det ge­nom vil­ken örings­sti­gar­na kor­sar, har den se­nas­te ti­den va­rit tung.

– Pro­jek­tets omfång över­ras­ka­de oss verk­li­gen. Vi ha­de in­te för­vän­tat oss att det blir så här stort och att det tar så länge. Vi upp­le­ver att det in­te rik­tigt be­ak­ta­des vil­ken typ av fö­re­tags­verk­sam­het vi har här på går­den. Det är ju in­te frå­ga om nå­got van­ligt lant­bruk, ut­an vi dri­ver ock­så bed and bre­ak­fast här, sä­ger Bir­git­ta.

Någ­ra ex­ak­ta siff­ror på hur myc­ket för­lo­rad in­komst pro­jek­tet or­sa­kat vå­gar hon in­te ge, men sä­ger att det är frå­ga om be­ty­dan­de sum­mor då grupp­bok­ning­ar ute­bli­vit. Nå­gon kom­pen­sa­tion har pa­ret in­te fått.

Vi sit­ter på ve­ran­dan till drag­plåst­ret för fö­re­ta­gar­pa­rets in­kvar­te­rings­verk­sam­het, ba­stun in­vid ån.

– Vi bru­kar få många grup­per som upp­skat­tar just ba­stun och ja, nu ser det ut så här, sä­ger Bir­git­ta och ges­ti­ku­le­rar ut mot ler­väl­ling­en, de sto­ra gräv­ma­ski­ner­na och sten­kros­set.

Nu hop­pas pa­ret att fiskvand­rings­le­der­na verk­li­gen upp­fyl­ler för­vänt­ning­ar­na, så pro­jek­tet åt­minsto­ne in­te va­rit för­gä­ves.

– För­ut var det här verk­li­gen en na­tur­skön plats, nu ser du hur vägen ser ut ef­ter allt bygg­ar­be­te.

På WWF och NTM för­säk­rar man att det ser vär­re ut nu än det kom­mer att bli. Till ex­em­pel kom­mer myc­ket av det sten­ma­te­ri­al som nu lig­ger på hög att an­vän­das för att kan­ta fisk­vä­gar­na.

FOTO: JAEL NY­MAN

PRO­JEK­TETS DRIVMOTORER. In­lands­vat­ten­an­sva­rig vid WWF Eli­na Erk­ki­lä från WWF och spe­ci­al­pla­ne­ra­re vid Ny­lands NTM-cen­tral Har­ri Aulas­ka­ri är en­tu­si­as­tis­ka över pro­jek­tet, som ska hjäl­pa havs­ö­ring­en att över­le­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.