Man till sjuk­hus ef­ter miss­han­del

Västra Nyland - - Sidan 1 -

En man miss­hand­la­des i cent­rum av Han­gö i slu­tet av au­gusti. Po­li­sen ut­re­der hän­del­sen som för­sök till dråp.

Det var en lör­dags­mor­gon vid 10.30 som en man miss­hand­la­des med te­leskop­ba­tong i kors­ning­en av Lin­je­ga­tan och Es­pla­na­den. När off­ret föll till mar­ken fort­sat­te gär­nings­man­nen spar­ka off­ret i hu­vu­det och på över­krop­pen. Off­ret mås­te fö­ras till sjuk­hus för vård på grund av si­na ska­dor.

Po­li­sen miss­tän­ker att det är me­nings­skilj­ak­tig­he­ter som lig­ger bakom då­det. En Han­gö­bo född i bör­jan av 1980-ta­let häk­ta­des miss­tänkt för dråp­för­sök. Tings­rät­ten släpp­te man­nen i ons­dags ef­tersom det sak­na­des grund för fort­satt häkt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.