Äld­re miss­hand­la­des i sitt hem

Västra Nyland - - Sidan 1 -

Po­li­sen har häk­tat två män som miss­tänks för en rad brott rik­ta­de mot en äld­re man i Han­gö.

Un­der au­gusti bröt sig två män in hos en äld­re man på Lång­ga­tan. Den ena miss­hand­la­de den äld­re man­nen i lä­gen­he­ten. Dess­utom ho­ta­des han med en ham­ma­re.

Ef­ter miss­han­deln har den äld­re man­nen förts till sin bil, och kört i väg till en bank­au­to­mat. Där tving­a­des den äld­re man­nen ta ut peng­ar från sitt kon­to, var­ef­ter hans bil sat­tes i brand.

Väst­ra Ny­lands tings­rätt har häk­tat två män föd­da på 1990-ta­let miss­tänk­ta för brot­ten. Den ena har ti­di­ga­re dömts för mot­sva­ran­de brott rik­tat mot sam­ma of­fer. Fal­let ut­reds som grovt rån, fri­hets­be­rö­van­de, miss­han­del, grovt hem­frids­brott, ska­de­gö­rel­se samt be­tal­nings­me­dels­be­drä­ge­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.