Ing­en liv­lig de­batt om höj­da ar­vo­den

Västra Nyland - - Sidan 1 - HARALD GRÖNSTRAND

När Han­gö­full­mäk­ti­ge be­hand­la­de de för­tro­en­de­val­das ar­vo­den blev dis­kus­sio­nen in­te lång.

Un­der tis­da­gens full­mäk­ti­ge­mö­te tog le­da­mö­ter­na ställ­ning till huruvi­da Han­gö stad skul­le hö­ja ar­vo­de­na för för­tro­en­de­val­da i sta­den. Den förs­ta som bad om or­det i full­mäk­ti­gesa­len var Jor­ma Nousi­ai­nen (SDP).

– Jag an­ser att det här är fel tid­punkt att hö­ja ar­vo­de­na. Ifall det ha­de gjorts bor­de det re­dan ha gjorts un­der den för­ra full­mäk­ti­ge­pe­ri­o­den. Jag fö­re­slår att vi in­te går för det här för­sla­get, och i stäl­let läg­ger peng­ar­na på kul­tur- och id­rotts­verk­sam­he­ten.

Nousi­ai­nen fick ing­et un­der­stöd för sitt för­slag, men Bir­git­ta Gran (VF) vil­le än­då kom­men­te­ra det.

– Jag var emot höj­ning­en av ar­vo­den se­nast. Men vi är än­då i bott­nen när det gäl­ler ar­vo­den, och jag vet fak­tiskt in­te när det skul­le va­ra rätt tid att hö­ja ar­vo­de­na. Många av oss kom­mer att vil­ja fort­sät­ta med vå­ra för­tro­en­de­upp­drag, och det hand­lar ju till en del om att be­stäm­ma om ens eg­na fram­ti­da ar­vo­den, sa­de Gran.

–Men, det finns än­då enkla­re sätt att tjä­na peng­ar än att job­ba för sta­den. Och även om ar­vo­de­na höjs är vi in­te i top­pen. Där­e­mot ber jag Nousi­a­nen tän­ka på att hans för­slag skul­le fö­ra mer peng­ar till sek­torn som han job­bar in­om.

– Jag job­bar fak­tiskt in­om ung­doms­verk­sam­he­ten, sva­ra­de Nousi­ai­nen raskt, in­nan Gran kon­sta­te­ra­de att det än­då är en lik­nan­de sek­tor med över­lap­pan­de verk­sam­het.

Rolf Ny­ström (Han­gö 2016) läm­na­de i sin tur in ett mot­för­slag till stads­sty­rel­sen. I för­sla­get som grup­pen med Sann­fin­län­dar­na, FKP och Han­gö 2016 stod bakom skul­le al­la för­tro­en­de­val­das ar­vo­den hö­jas med 25 pro­cent.

To­ny Särs (Sannf) un­der­stöd­de mo­tio­nen, men full­mäk­ti­ge val­de att gå för stads­sty­rel­sens för­slag med rös­ter­na 23–8. De nya ar­vo­de­na in­förs från och med den 1 ja­nu­a­ri 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.