Mo­pe­dis­ter nä­ra att ram­ma barn

Västra Nyland - - Sidan 1 - JOHANNA LEMSTRÖM

Två 15-åri­ga kil­lar i Eke­näs har fått si­na mo­ped­kör­kort in­drag­na och 30 dags­bö­ter var för grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten.

Det kun­de ha slu­tat ka­ta­stro­falt il­la i maj i år då två 15-åri­ga kil­lar var nä­ra att kö­ra på två sko­le­le­ver i när­he­ten av Se­mi­na­ri­e­sko­lan i Eke­näs.

Mo­pe­dis­ter­na kör­de om en skol­buss som ha­de stan­nat vid ett över­gångs­stäl­le för att lå­ta två låg­sta­di­e­e­le­ver kor­sa Fle­mings­ga­tan i när­he­ten av Se­mi­na­ri­e­sko­lan. Mo­pe­dis­ter­na kör­de om bus­sen på väns­ter si­da och höll på att ram­ma de yng­re ele­ver­na.

Fort­sat­te ut­an att stan­na

Mo­pe­dis­ter­na fort­sat­te längs Fle­mings­ga­tan ut­an att stan­na och sväng­de se­dan in på Eke­näs hög­sta­di­e­sko­las gård. Den ena ha­de en pas­sa­ge­ra­re på sin mo­ped.

I rät­ten har så­väl buss­chauf­fö­ren som en lä­ra­re i Se­mi­na­ri­e­sko­lan, som såg hän­del­sen, vitt­nat om den far­li­ga nä­ra ögat-si­tu­a­tio­nen.

Yng­ling­ar­na åta­la­des för grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten som för­or­sa­kat all­var­lig fa­ra för nå­gon an­nans liv el­ler häl­sa. Bå­da be­stred åta­let men har av Väst­ra Ny­lands tings­rätt dömts till 30 dags­bö­ter på to­talt 180 eu­ro.

De fick yt­ter­li­ga­re si­na kör­kort in­drag­na än­da till den 9 feb­ru­a­ri 2019. Tings­rät­tens be­döm­ning är att poj­kar­na up­pen­bart sak­nar för­ut­sätt­ning­ar att del­ta i tra­fi­ken. Rät­ten mo­ti­ve­rar det långa kör­för­bu­det med att poj­kar­nas sätt att kö­ra vi­sar att de in­te alls har för­stått hur vik­tigt det är att föl­ja tra­fik­reg­ler­na och hur far­ligt de­ras kör­sätt är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.