Kost­na­der för pro­jekt In­gå å mås­te ut­re­das

Västra Nyland - - Sidan 1 - SARAH GRÖNSTRAND

Det finns många frå­ge­tec­ken kring för­sla­get att byg­ga se­di­men­tär­bas­säng­er kring In­gå å. In­nan pro­jek­tet kan god­kän­nas mås­te bland an­nat kost­na­der ut­re­das.

Se­di­men­tär­bas­säng­er kring In­gå å, det kun­de va­ra ett pro­jekt, an­ser bygg­nads- och mil­jö­nämn­den i In­gå. Det här är ett svar på en full­mäk­ti­ge­mo­tion för att räd­da Kyrk­fjär­den som läm­na­des in för två år se­dan.

Se­dan dess har bland an­nat en na­tu­rin­ven­te­ring av Kyrk­fjär­dens strand­om­rå­den gjorts. Då hit­ta­de man en säll­synt skinn­svamp (He­li­co­glo­ea-Su­bar­di­si­aca). Dess­utom kon­sta­te­ra­des en kran­salgsäng med två ar­ter som är säll­syn­ta i Ös­ter­sjön.

Men kom­mun­sty­rel­sen an­såg in­te att för­sla­get i den nu­va­ran­de for­men kun­de god­kän­nas och rös­ta- de att det ska re­mit­te­ras till be­red­ning­en ef­tersom det bor­de fin­nas ett tyd­ligt för­slag till pla­nen. Dess­utom mås­te mar­kä­ga­re hö­ras och kost­na­der­na ut­re­das.

Bygg­nads- och mil­jöämn­den bor­de ock­så ta re­da på om se­di­men­tär­bas­säng­er­na kan an­läg­gas i sam­band med WWF:s tvåå­ri­ga pro­jekt om stäv­jan­de av jord­bru­kets nä­rings­ut­släpp från Sjundeå ås och In­gå ås av­rin­nings­om­rå­den ge­nom prak­tis­ka åt­gär­der. I så fall mås­te nämn­den ock­så ta re­da på hur kost­na­der­na de­las upp mel­lan kom­mu­nen och WWF.

Ett få­gel­torn har ock­så fö­re­sla­gits längst ut på våg­bry­ta­ren norr om hamn­om­rå­det. Kom­mun­sty­rel­sen an­ser att det är en god idé, men pla­ce­ring­en är pro­ble­ma­tiskt ef­tersom den kan för­svå­ra In­gåstrand­pro­jek­tet och ut­veck­ling­en av ham­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.