Vat­tenä­ga­re sat­te stopp för far­led

Västra Nyland - - Sidan 1 -

En av ägar­na till Busö vat­ten­om­rå­de har kon­tak­tat Tra­fik­ver­ket och pro­te­ste­rat mot pla­nen att mär­ka ut en ny far­led i ytt­re skär­går­den mel­lan In­gå och Raseborg.

– Det är pro­blem med en vat­tenä­ga­re som har en ne­ga­tiv in­ställ­ning till pro­jek­tet. Det är in­te ett så vik­tigt pro­jekt för oss att vi bör­jar dri­va ige­nom det med våld, sä­ger Si­mo Ker­ke­lä, chef för far­leds­en­he­ten vid Tra­fik­ver­ket.

– Vi tar till­ba­ka vår an­sö­kan till Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket.

En­ligt vat­ten­ä­ga­ren ha­de den nya far­le­den, som skul­le mär­kas ut i ytt­re skär­går­den mel­lan Lapp­vik och In­gå, ha va­rit en ka­ta­strof för Busö vat­ten­om­rå­de. Om­rå­det kor­sas re­dan av sex far­le­der och den sjun­de ha­de helt för­stört möj­lig­he­ter­na till fis­ke, sä­ger äga­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.