Munks fisk­vä­gar

Västra Nyland - - Sidan 1 -

Munks fisk­vä­gar be­döms va­ra na­tio­nellt vik­ti­ga för att tryg­ga vand­rings­fis­kar­nas över­lev­nad.

QFisk­vägs­pro­jek­tet i Lem­pan­så i Sjundeå är fisk­vägs­stra­te­gins en­da mål­ob­jekt i Ny­land.

QPro­jek­tet har hit­tills kostat om­kring 120 000 eu­ro och är WWF:s hit­tills störs­ta pro­jekt för ström­man­de vat­ten.

QPro­jek­tet är ett sam­ar­be­te mel­lan WWF och Ny­lands NTM­cen­tral. Man de­lar un­ge­fär jämnt på kost­na­der­na. WWF:s an­del be­kostas till stor del tack va­re en do­na­tion från stif­tel­sen Las­si Lep­pi­nen Sää­tiö. Sten­ma­te­ri­a­let har do­ne­rats av Rudus.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.