För­slag: Ing­en ut­red­ning om ser­vice

Västra Nyland - - Sidan 1 -

En mo­tion om att un­der­sö­ka tjäns­tenät­ver­ket i In­gå kom­mun läm­na­des in av fem full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter i In­gå. Tan­ken var att sam­la in in­for­ma­tion bland an­nat ge­nom att in­ter­vjua folk på som­ma­re­ve­ne­mang.

Men en så­dan be­hovs­ut­red­ning skul­le bli om­fat­tan­de och för­ut­sät­ta ett pro­jekt med en pro­jekt­chef. Peng­ar för det finns in­te i bud­ge­ten.

Där­för be­slöt kom­mun­sty­rel­sen att fö­re­slå för kom­mun­full­mäk­ti­ge att mo­tio­nen in­te ska le­da till åt­gär­der.

Kom­mun­sty­rel­sen var enig om sa­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.