”Ut­bygg­nad av räls­tra­fi­ken be­hö­ver privat fi­nan­sie­ring”

Västra Nyland - - Sidan 1 - SPT-ARI SUND­BERG

Sats­ning­ar på snab­ba tåg­för­bin­del­ser mel­lan Åbo, Helsing­fors och Tam­mer­fors ska­par till­växt för he­la lan­det, vi­sar ny kon­sul­tut­red­ning.

Fin­land be­hö­ver nya snab­ba räls­för­bin­del­ser, och det rå­der stor sam­stäm­mig­het på al­la ni­vå­er om att sats­ning­ar på dem bör gö­ras, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter Anne Ber­ner (C).

– Sats­ning­ar­na be­hövs som me­del för att ut­vid­ga pend­lings­om­rå­de­na, för att främ­ja den eko­no­mis­ka till­väx­ten och för att stäv­ja kli­mat­för­änd­ring­en, sä­ger Ber­ner.

Ber­ner del­tog i tis­dags i pub­li­ce­ring­en av en ut­red­ning om för­de­lar­na med att kopp­la sam­man Helsing­fors, Åbo och Tam­mer­fors med snab­ba tåg­för­bin­del­ser. Mål­sätt­ning­en i ut­veck­ling­en av fin­ländsk räls­tra­fik bor­de en­ligt ut­red­ning­en va­ra att en tågre­sa mel­lan de tre stä­der­na i fram­ti­den in­te räc­ker mer än en tim­me.

Ber­ner kon­sta­te­rar att ut­red­ning­en tyd­ligt vi­sar på för­de­lar­na med snab­ba för­bin­del­ser och ökad ka­pa­ci­tet mel­lan de tre stä­der­na.

– Det som nu be­hö­ver gö­ras är att nog­grant ut­re­da hur sto­ra in­fra­struk­tur­sats­ning­ar – såsom ut­bygg­na­den av räls­tra­fi­ken – på­ver­kar na­tio­nen som hel­het. Det be­hövs kal­ky­ler på vad de in­ne­bär i frå­ga om ökad kon­kur­rens­kraft och över hur vi får dem att be­ta­la sig, sä­ger Ber­ner.

Ber­ner sä­ger att sto­ra sats­ning­ar på räls­tra­fi­ken in­te lå­ter sig fi­nan­sie­ras med skatte­me­del.

– Vi har re­dan i dag en stor re­pa­ra­tions­skuld på lan­dets vägar och den ska fi­nan­sie­ras med skatte­me­del. Men en ut­bygg­nad av in­fra­struk­tu­ren för räls­tra­fik be­hö­ver pri­va­ta in­ve­ste­ring­ar, till ex­em­pel i form av pro­jekt­bo­lag där sta­ten en­dast är de­lä­ga­re, sä­ger Ber­ner.

Ber­ner sä­ger att den nu ak­tu­el­la ut­red­ning­en hand­lar om de tre stads­re­gi­o­ner­na i söd­ra Fin­land men att räls­tra­fi­ken be­hö­ver ut­veck­las i he­la lan­det.

Ut­red­ning­en är be­ställd av Fin­lands Nä­rings­liv EK, Bygg­nads­för­bun­det, bygg­bran­schens in­tres­se­or­ga­ni­sa­tion Ra­ken­nus­te­ol­li­su­us RT, FFC, bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen för pla­ne­ring­s­och kon­sult­bo­lag Skol samt stä­der­na Helsing­fors, Es­bo, Van­da, Åbo och Tam­mer­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.