Se­ni­o­rer öns­kar – fri­vil­li­ga för­verk­li­gar

Västra Nyland - - Sidan 1 - MIRA STRAND­BERG

Rö­da Kor­set i Sjundeå har ta­git ini­ti­a­tiv till ett nytt pro­jekt som ska ge se­ni­o­rer på äldre­bo­en­de en chans att se si­na önsk­ning­ar be­san­nas.

Ett ti­o­tal fri­vil­li­ga har ställt upp på pro­jek­tet där de äld­re som bor på Vil­la Char­lot­ta i Sjundeå har for­mu­le­rat öns­ke­mål om vad de vill ha i sin var­dag – som att få gå ut på pro­me­nad, att få en prat­stund el­ler att nå­gon ska lä­sa högt för dem.

– Det är inga sto­ra svå­ra sa­ker som de äld­re öns­kar sig. All­ra mest öns­kar de att få kom­ma ut, sä­ger He­le­na Au­vi­nen som job­bar på Vil­la Char­lot­ta.

Hon har nu ko­or­di­ne­rat ett ti­o­tal träf­far mel­lan fri­vil­li­ga och bo­en­de. Mest glä­der hon sig över att en del av dem som nu nap­pat på de bo­en­des önsk­ning­ar vill fort­sät­ta.

– Jag är myc­ket nöjd över hur ak­ti­va van­li­ga Sjun­deå­bor har va­rit, folk har va­rit gans­ka iv­ri­ga. Jag hop­pas att pro­jek­tet le­der till att fler fri­vil­li­ga bör­jar kom­ma till oss. Vi har re­dan fri­vil­li­ga som går här, men det kan ald­rig fin­nas för många.

Fri­vil­li­gin­sat­ser­na kan gö­ras på två sätt. An­ting­en kan man på för­hand kom­ma över­ens om att gö­ra nå­got med en viss kli­ent el­ler ock­så kan man ba­ra kom­ma till bo­en­det och se vem där är och vad man kun­de gö­ra.

– De som bor här är än­då sju­ka, och de or­kar in­te kon­cen­tre­ra sig långa stun­der. Fem­ton mi­nu­ter kan räc­ka.

Fle­ra lo­ka­la or­ga­ni­sa­tio­ner har en­ga­ge­rat sig i frivilligverksamhet bland de äld­re i Sjundeå. Sjundeå Lions och Rö­da Kor­set har fri­vil­li­ga som re­gel­bun­det går ut och går med bo­en­de och för­sam­ling­en och sång­grup­per be­sö­ker dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.