Sjundeå cup flyt­tar ut på gam­mal åker

Västra Nyland - - Sidan 1 - MIRA STRAND­BERG

En del av mat­cher­na un­der Sjundeå cup mås­te spe­las på en gam­mal åker näs­ta år. Skol­mo­du­ler­na i cent­rum upp­tar en del av de tra­di­tio­nel­la cuppla­ner­na.

I och med byg­get av mo­dul­sko­lan för ele­ver­na från Pä­ivärin­teen kou­lu finns det in­te läng­re plats för he­la Sjundeå cup på det om­rå­de cu­pen bru­kar spe­las. På vå­ren mås­te där­för en del av mat­cher­na spe­las på en gam­mal åker in­till järn­vä­gen.

På sikt är av­sik­ten att hit­ta en an­nan lös­ning. Vid sitt se­nas­te mö­te god­kän­de tek­nis­ka nämn­den i Sjundeå en in­ve­ste­ring på 50000 eu­ro för att ut­vid­ga plan­om­rå­det i kom­mun­cent­rum. Sum­man ska an­vän­das för att rö­ja Kirsti Horns park norr om cu­p­om­rå­det. Par­ken har fått växa igen men kom­mu­nen har be­slu­tat att den ska istånd­sät­tas en­ligt gäl­lan­de de­talj­plan. In­ve­ste­rings­ob­jek­tet går än­då un­der ru­bri­ken ”Sjundeå cup, ut­vidg­ning av pla­ner­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.