Nya pek­plat­tor på öns­ke­lis­tan

Västra Nyland - - Sidan 1 -

För­sko­le­un­der­vis­ning­en och grund­sko­lan i Sjundeå be­hö­ver nya pek­plat­tor för att kun­na för­verk­li­ga pla­nen för ele­ver­nas di­gi­ta­la kom­pe­tens. Kom­mu­nen har fast­ställt att det ska fin­nas en ap­pa­rat per två ele­ver. Nu har de förs­ta pek­plat­tor som skaf­fa­des till kom­mu­nen bli­vit föråld­ra­de. Kom­mu­nen har be­hov av fy­ra ladd­nings­vag­nar, där man kan lad­da fle­ra ap­pa­ra­ter sam­ti­digt, och 64 pek­plat­tor. Den to­ta­la kost­na­den be­räk­nas bli 32 000 eu­ro.

Bild­nings­nämn­den fö­re­slår att sum­man re­ser­ve­ras i bud­ge­ten för näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.