En hund­park fö­reslås

Västra Nyland - - Sidan 1 -

Tek­nis­ka nämn­den i Sjundeå fö­re­slår att kom­mu­nen an­läg­ger en hund­park år 2020. En in­ve­ste­ring på 50 000 fö­reslås för än­da­må­let.

– Hund­par­ken har fun­nits med i vå­ra dis­kus­sio­ner länge men den har all­tid skju­tits fram­åt. Nu tänk­te jag att vi för­sö­ker få med den i in­ve­ste­ring­ar­na på nytt, sä­ger Sjun­deås tek­nis­ka chef Markus Mo­i­sio.

Ären­det har ock­så be­hand­lats ti­di­ga­re. I feb­ru­a­ri 2015 av­slog kom­mun­full­mäk­ti­ge tan­ken på att byg­ga en hund­park. Då ha­de lo­kal­po­li­ti­ker­na Mar­ko Lin­na­la och Kir­si Pe­so­nen från Sjundeå Por­ka­la sam­lings­par­ti­et läm­nat in en mo­tion om be­ho­vet av en hund­park i kom­mu­nen. Sex lämp­li­ga plat­ser sål­la­des och de to­ta­la kost­na­der­na be­räk­na­des bli 30 000 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.