Me­ra peng­ar till strän­der­na

Västra Nyland - - Sidan 1 - MIRA STRAND­BERG

Sjun­deås bad­strän­der är myc­ket po­pu­lä­ra och mås­te va­ra triv­sam­ma. Tek­nis­ka nämn­den fö­re­slår där­för en ök­ning av in­ve­ste­rings­an­sla­get för att un­der­hål­la strän­der­na.

Det fö­re­slag­na an­sla­get på 15000 eu­ro vil­le nämn­den öka till 45 000 eu­ro.

– Det finns be­hov att snyg­ga upp strän­der­na, det såg man spe­ci­ellt en som­mar som den­na. Det är små sa­ker men så­dant som gör att folk trivs, sä­ger Rab­be Dahlqvist (SFP), som är ord­fö­ran­de för tek­nis­ka nämn­den.

– Till ex­em­pel vid stran­den i Kar­skog är vägen i då­ligt skick och det skul­le be­hö­vas nytt grus på den.

Sand­gro­pen i Stör­svik var myc­ket väl­be­sökt den här som­ma­ren men på grund av pro­blem med till­stånd fanns där ing­en ki­osk­verk­sam­het. På tom­ten mel­lan sand­gro­pen och ha­vet finns en bygg­rätt där det på sikt kun­de byg­gas nå­gon form av ser­vice­bygg­nad med ki­osk, dusch­möj­lig­he­ter och så vi­da­re. Tan­ken har ock­så lyfts fram i ut­veck­lings­plan som Pic­ka­la golf och bo­stads­stif­tel­sen Asun­to­sää­tiö gjor­de upp för att ut­veck­la tu­ris­m­tjäns­ter­na på om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.