Jämnt gen­rep in­för se­ri­en

Det kräv­des två för­läng­ning­ar, men till slut tog sig BK-46:s hand­bolls­da­mer till se­mi­fi­nal i cu­pen. Ons­da­gens kvarts­fi­nal mot Sjundeå IF slu­ta­de 36–35. På sön­dag möts la­gen på nytt då FM-se­ri­en kör i gång.

Västra Nyland - - Sidan 1 - THOMAS SUNDSTRÖM thomas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

BK-46 och Sjundeå IF in­led­de nu sä­song­en på all­var med att spe­la en kvarts­fi­nal i cu­pen i Ka­ris på ons­dag kväll. Ex­tra in­tres­sant var mat­chen ef­tersom just de här två la­gen ock­så möts i FM-li­gans premiär på sön­dag. En­da skill­na­den är att man då spe­lar i Sjundeå.

BK för­de spe­let i förs­ta halv­lek och led­de med 16–12 i pa­us. I and­ra halv­lek steg SIF raskt till un­der­läge 19–18 och ef­ter det följ­des la­gen åt.

Till slut blev det 27–27 och för­läng­ning 2x5 mi­nu­ter. Un­der de förs­ta fem mi­nu­ter­na åstad­koms ett en­da mål ge­nom BK:s Mat­hil­da Sand­blom. Ef­ter pa­us ha­de BK re­dan chan­sen, men två mål av Va­le­ria Ki­ril­lo­va lyf­te SIF till 31–31 och en ny för­läng­ning.

Där sågs se­dan av­gö­ran­det. BK led­de med 35–33, men SIF kom i kapp till 35–35 då en mi­nut åter­stod. Mat­hil­da Sand­blom blev se­dan den sto­ra match­hjäl­ten med sitt 36–35.

Spän­nan­de lag

BK har ett in­tres­sant lag i år och spe­ci­ellt på back­si­dan har man al­ter­na­tiv. In­te minst Eri­ca Gustafs­son är ett spän­nan­de till­skott. Mot SIF steg ock­så Mat­hil­da Sand­blom fram till­sam­mans med yt­tern Ni­co­li­na Fred­riks­son.

– I dag nåd­de vi nog in­te vår ni­vå, men det var skönt att vi kun­de re­da upp sa­ken, sa­de BK-trä­na­ren Mat­hi­as Lin­dén.

SIF spe­la­de ojämnt, men bätt­ra­de på ef­ter hand. Ma­de­le­i­ne Lind­holm var vik­tig i förs­ta halv­lek, me­dan Da­ria Ka­ga­nets kom i gång ef­ter pa­us. Va­le­ria Ki­ril­lo­va tog se­dan hand om mål­skyt­tet ef­ter det.

– Vi gjor­de myc­ket bra, men or­ka­de in­te rik­tigt fram, sa­de SIF-trä­na­ren Taa­vi Ti­bar.

Mö­te igen

BK är där­med klart för se­mi­fi­nal i cu­pen, me­dan SIF gjort sitt på den fron­ten för den här gång­en. Sam­ti­digt har SIF chans att ta en snabb re­vansch då la­gen allt­så möts på nytt i FM-li­gans premiär på sön­dag.

– Det blir in­tres­sant att mö­tas igen. En stor frå­ga blir sä­kert hur snabbt spe­lar­na hin­ner åter­häm­ta sig ef­ter den här långa mat­chen, sa­de Ti­bar.

– Det blir sä­kert en jämn match igen. I dag var vi li­tet ner­vö­sa, så det kan va­ra nyt­tigt att vi har den här se­gern i bak­fic­kan när vi kom­mer till Sjundeå. Jag tror att det kan bli li­tet lät­ta­re att spe­la ut nu, sa­de Lin­dén.

Nytt se­ri­e­sy­stem

Da­mer­nas FM-se­rie av­görs nu i en ny form med sex lag ef­ter att At­las och Åbo IFK hop­pa­de av ef­ter den för­ra sä­song­en. På pap­pe­ret får HIFK gäl­la som den sto­ra för­hands­fa­vo­ri­ten och man gav ock­så ett form­be­sked i ons­da­gens cup­match mot GrIFK. Där blev det en se­ger med he­la 32–13.

Dic­ken – som vann ons­da­gens cup­match mot div. 1-la­get Pic­ka­la HD med 27–17 – har tap­pat en rad vik­ti­ga spe­la­re, men lär obe­ro­en­de bli att räk­na med. Att på för­hand rang­ord­na kvar­tet­ten BK-46, Sjundeå IF, Kyrkslätt IF och Gran­kul­la IFK är in­te helt lätt.

– I dag såg det kanske in­te rik­tigt ut så, men vi är väl nog un­ge­fär där vi skall va­ra. Vi har ett gans­ka bra lä­ge i trup­pen, sa­de Mat­hi­as Lin­dén ef­ter cup­mat­chen.

– Ser man på dagens match är vi kanske till och med li­tet fö­re i tid­ta­bel­len. Det är klart att vi har en gans­ka smal trupp. Men å and­ra si­dan har vi fle­ra spe­la­re som kan sti­ga fram och ta an­svar, sa­de Taa­vi Ti­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.