Ska­dedrab­bat KyIF tar sig an Dic­ken

Västra Nyland - - Sidan 1 - JESPER SUNDSTRÖM

På sön­dag ef­ter­mid­dag spe­lar Kyrkslätt IF sä­song­ens förs­ta FM-li­ga­match. KyIF stö­ter di­rekt på svårt mot­stånd i form av de re­ge­ran­de mäs­tar­na Dic­ken.

Ock­så för ett år se­dan in­led­de KyIF se­ri­en med att mö­ta Dic­ken, som även då var re­ge­ran­de mästare. KyIF:s trä­na­re To­mas Meck­lin kon­sta­te­rar skämt­samt att hans lag har vant sig vid att mö­ta de bäs­ta ge­nast i bör­jan.

– Dic­ken har ge­nom­gått en för­änd­ring och fle­ra spe­la­re har bytts ut, så det skall bli in­tres­sant att mö­ta dem. Men visst hand­lar det än­då om ett bra lag.

Även KyIF har för­änd­rats men för till­fäl­let är det störs­ta pro­ble­met den långa ska­de­lis­tan. La­get sak­nar fle­ra spe­la­re och Meck­lin be­rät­tar att en del av de ska­da­de spe­lar­na in­te är till­ba­ka fö­re jul. Där­e­mot med­de­lar han att någ­ra av de som har haft lind­ri­ga­re ska­dor re­dan nu har åter­vänt till la­get.

– För­rän vi har he­la la­get på föt­ter kan vi hel­ler in­te rik­tigt ta­la om vå­ra mål­sätt­ning­ar. Men man kan väl sä­ga att vår förs­ta mål­sätt­ning är att he­la la­get skall va­ra friskt.

Krä­van­de trä­ning­ar

När KyIF:s för­ra sä­song sum­me­ra­des lan­da­de la­get på en fem­te plats. Men ef­ter det har allt­så en del för­änd­ring­ar skett i trup­pen och Meck­lin sä­ger att la­get un­der för­sä­song­en har fo­ku­se­rat på att hit­ta en ge­men­sam lin­je. Men det är någon­ting som tar tid.

Även om KyIF lär­de sig myc­ket un­der fjol­å­ret och för­mod­li­gen är bätt­re för­be­rett den här gång­en, så an­ser Meck­lin att dagens si­tu­a­tion på­min­ner om den för ett år se­dan.

– Ock­så då var vi tvung­na att hit­ta varand­ra i spe­let och det är ba- ra så att det även i år kom­mer att ta tid in­nan vi är på sam­ma våg­längd. Även om vi har haft en tunn trupp på trä­ning­ar­na så har vi fo­ku­se­rat på de ele­ment som vi vill. Vi har ba­ra va­rit tvung­na att hit­ta på lämp­li­ga mo­ment.

Li­ten se­rie

Någon­ting som där­e­mot in­te är li­ka­dant som för ett år se­dan är an­ta­let lag i se­ri­en. En­dast sex lag del­tar i årets FM-li­ga och al­la för­står så klart att det in­te är nå­got vi­da­re. In­te hel­ler Meck­lin tyc­ker om si­tu­a­tio­nen och han sä­ger att han hop­pas att fle­ra lag är till­ba­ka i li­gan så snabbt som möj­ligt.

– Men det gäl­ler ock­så lag som kan va­ra ak­tu­el­la på läng­re sikt.

I och med att så få lag spe­lar, be­ty­der det att en be­kant se­rie blir än­nu be­kan­ta­re. Det kom­mer minst sagt va­ra svårt att hit­ta på någ­ra spel­mäs­si­ga över­rask­ning­ar.

– Det är en­kelt att ana­ly­se­ra i år. Vi har all­tid fo­ku­se­rat på trä­na på ett mångsidigt sätt som le­der till att spe­lar­na är be­kvä­ma i fle­ra rol­ler. Men om det spe­lar nå­gon roll åter­står att se, sä­ger To­mas Meck­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.