Tre i Väst­ny­land får treå­rigt sti­pen­di­um

Västra Nyland - - Ledare - MIRA STRAND­BERG

Fem väst­nylän­ning­ar finns med bland mot­ta­gar­na till konst­närs­sti­pen­di­er av Cent­ret för konst­främ­jan­de, Tai­ke.

Treå­ri­ga konst­närs­sti­pen­di­er be­vil­jas för­fat­ta­ren Mo­ni­ka Fa­ger­holm i Te­na­la, form­gi­va­ren Pan­cha­mia Dee­pa i Fis­kars och fo­to­gra­fen Sand­ra Kan­ta­nen i Han­gö.

Vi­o­li­nis­ten An­ne­ma­rie Åström från Kyrkslätt be­vil­jas ett ettå­rigt sti­pen­di­um in­om mu­sik och He­ik­ki Kaski från Kyrkslätt ett halv­års­sti­pen­di­um för fo­to­gra­fi.

To­talt be­vil­ja­de Tai­ke stipendier åt 304 per­so­ner som ver­kar in­om litteratur, form­giv­ning, ar­ki­tek­tur, film­konst, fo­to­gra­fi, över­sätt­ning, bild­konst, il­lust­ra­tions­konst, me­di­e­konst, scen­konst, per­for­man­ce­konst, cir­kus­konst, se­ri­e­teck­ning, konst­jour­na­li­stik, dans, ljud- och ljus­konst, mil­jö­konst och mu­sik. Mest stipendier de­las ut in­om bild­konst, litteratur, mu­sik och scen­konst.

2 700 sti­pen­di­e­an­sök­ning­ar kom in till Tai­ke. Över hälf­ten av de an­sö­kan­de är kvin­nor. Störst är an­de­len kvin­nor in­om form­giv­ning, he­la 90 pro­cent. En sum­ma som mot­sva­rar tret­tio års stipendier mås­te år­li­gen de­las ut till unga konst­nä­rer el­ler konst­nä­rer som är i bör­jan av sin kar­riär. I år får 49 konst­nä­rer un­der 35 år stipendier.

År­li­gen ar­be­tar drygt 600 per­so­ner med stöd av sta­tens konst­närs­sti­pen­di­er. To­talt be­ta­las det ut 11,5 mil­jo­ner eu­ro i stipendier per år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.