Kyr­ko­mu­si­kens gläd­je i Kyrkslätt

Västra Nyland - - Ledare -

Vac­ker mu­sik av sto­ra kom­po­si­tö­rer flö­dar på en konsert i Kyrkslätts kyr­ka på lör­dag. På pro­gram­met står bland an­nat ari­or av Bachs Mag­ni­fi­cat, du­et­ter av Men­dels­sohn och fle­ra sat­ser av oper­a­kom­po­si­tö­ren Ros­si­nis Pe­ti­te Mes­se So­len­nel­le. Kväl­len av­run­das av Faurés Can­ti­que de Je­an Ra­ci­ne.

Sång­er­na fram­förs av en kvar­tett vars med­lem­mar kom­mer från Ka­ris och Han­gö: Han­na No­ro, so­pran, Ma­rik­ka Pu­ro­la, alt/mez­zo­so­pran, Mat­hi­as Löfs­tedt, te­nor och To­ny Vu­o­ri­nen, bas. Kon­ser­tens ac­kom­pan­ja­tör he­ter Lau­ri Hon­ka­vir­ta. En del av sång­er­na är du­et­ter, en del so­lo­sång­er och ock­så en trio hörs un­der kväl­len. Även flöj­ten kling­ar i någ­ra so­lo­styc­ken.

Kvar­tet­ten fick sin bör­jan vå­ren 2018 på ini­ti­a­tiv av Ka­ris­bör­di­ge sång­a­ren och kyr­ko­mu­si­kern To­ny Vu­o­ri­nen. Han bad någ­ra av si­na sång­ar­vän­ner kom­ma med i en kvar­tett, som ef­ter en konsert vil­le fort­sät­ta sjunga till­sam­mans.

Mat­hi­as Löfs­tedt är en ung be­gåv­ning, som på­bör­ja­de sin sång­ar­kar­riär som pojkso­pran och so­list i gosskö­ren Can­to­res Mi­no­res. Ma­rik­ka Pu­ro­la har stu­de­rat sång och pi­a­no­spel vid Helsing­fors kon­ser­va­to­ri­um och fort­satt si­na sång­stu­di­er se­dan dess. Han­na No­ro är kan­tor i Ra­se­borgs fins­ka för­sam­ling och To­ny Vu­o­ri­nen är en an­li­tad sång­so­list och kyr­ko­sång­a­re i oli­ka för­sam­ling­ar i Väst­ra Ny­land. Lau­ri Hon­ka­vir­ta bor i Lojo och job­bar som pi­ano­pe­da­gog och ac­kom­pan­ja­tör i Väst­ra-Ny­lands mu­sikin­sti­tut.

Kyrkslätts kyr­ka, sön­da­gen den 16 sep­tem­ber kloc­kan 18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.