Väst­ra Ny­land 10 sep­tem­ber–22 sep­tem­ber 1968

Västra Nyland - - Ledare -

På tis­da­gen sam­la­des två da­mer och nio her­rar i ung­doms­går­den i Han­gö för att bil­da en dykar­klubb. Vid mö­tet val­des klub­bens sty­rel­se­med­lem­mar, klub­bens namn dis­ku­te­ra­des och klub­bens verk­sam­het pla­ne­ra­des.

Till ord­fö­ran­de val­des Ulf Lind­ström. Sek­re­te­ra­re blev Bir­git­ta Ek­ström och kas­sör Bo Holmström. Vi­ce­ord­fö­ran­de är Erk­ki Ko­li.

Frå­gan om ut­mi­nu­te­ring och ut­skänk­ning av mel­lanöl i Snap­per­tu­na för­an­led­de dis­kus­sion vid kom­munal­full­mäk­ti­ges sam­man­trä­de på lör­da­gen. Åke Fal­ken­berg (sfp) som ha­de då­li­ga er­fa­ren­he­ter av fri öl­för­sälj­ning från krigs­å­ret 1914 tog först till or­da.

– Jag kom­mer ihåg att bu­ti­ker­na då för­vand­la­des till kro­gar. Fol­ket satt – ock­så de rys­ka sol­da­ter­na – på mjöl- och soc­ker­säc­kar i bu­ti­ker­na och drack flas­ka ef­ter flas­ka. Det he­la var myc­ket otrev­ligt.

--– Men det finns ju po­lis i Väst­ny­land som kan re­da upp i af­fä­rer­na. Jag sät­ter mig in­te emot för­sälj­ning­en. Det tycks ju va­ra ti­dens me­lo­di, men jag tror att si­tu­a­tio­nen blir li­ka som 1914.

Ann-Mari, Dic­k­urs­by na­vi­ga­tions­klubbs skol­skepp, har va­rit ute på lång­färd i som­mar. Det gjor­de en kryss­ning till Sve­ri­ge, Dan­mark och Po­len med hög­sjö­skep­pa­ren Ju­ho Mä­ke­lä som boss om­bord. Dic­k­urs­by-klub­ben är för öv­rigt den en­da i lan­det som för­fo­gar över ett skol­skepp i den­na klass.

Kring­lor och salt­ström­ming – mark­nads­va­ror fram­om and­ra – har hög­sä­song i Eke­näs des­sa da­gar. Det är höst­mark­nad i sta­den.

--– Det har bli­vit en va­na att be­sö­ka mark­na­den, sä­ger Ca­ro­la Wes­terlund och be­kräf­tar där­med att även unga per­so­ner gär­na be­sö­ker mark­na­den.

Någ­ra stör­re upp­köp äm­nar hon in­te gö­ra, men ett knip­pe byg­lar och en tav­la har hon i al­la fall med sig hem till Leksvall den här gång­en.

Ung­do­mar­na i Kyrkslätts för­sam­ling vill hjäl­pa de nöd­li­dan­de i Bi­a­f­ra. Det­ta ska ske ge­nom en ung­doms­kväll i kyr­kan, där kyr­ko­spe­let An­sik­te mot an­sik­te samt ett mu­sik­pro­gram fram­förs. Ung­doms­le­da­ren Ru­ne Lind­gren har or­ga­ni­se­rat sön­dags­kväl­lens ung­domsaf­ton och in­täk­ter­na går till Bi­a­f­ra-hjäl­pen.

Det sista av­snit­tet av den nya kust­vä­gen, mel­lan In­gå och Ka­ris, skall på­bör­jas i mit­ten av ok­to­ber, uppger man på Ny­lands väg- och vat­ten­bygg­nads­di­strikt. Om fi­nan­sie­ring­en in­te stö­ter på hin­der kom­mer vägen att va­ra fär­dig år 1971.

För när­va­ran­de upp­förs i Grund­sjö ba­rac­ker för den ar­betsko­lo­ni, som skall byg­ga den sista väg­de­len.

Den väst­ny­länds­ka lo­kal­ra­di­ons po­pu­lä­ras­te pro­gram, må­nads­re­vyn Back­spe­geln, ska åter­kom­ma i höst och sänds lik­som ti­di­ga­re en gång i må­na­den. Pro­du­cen­ter är Kurt Wes­ter­holm och Kurt Ös­ter­berg.

Hä­rads­rät­ten i Eke­näs frikän­de på måndagen ett säll­skap som i som­ras steg i land på en frid­lyst hol­me i Bro­marf. Det vi­sa­de sig att säll­ska­pet upp­sökt hol­men på grund av mo­tor­ska­da och rät­ten be­trak­ta­de det­ta som ett fall av nöd­tvung­en­het.

Små­hus­be­byg­gel­sen ökar på kalk­ver­kets mar­ker i Virk­by Vi­e­re­mä. Men re­ser­ven av fär­digt ut­brut­na tom­ter ho­tar snart ta slut.

Bo­la­get över­vä­ger nu att stäl­la nya om­rå­den till för­fo­gan­de för så­da­na an­ställ­da, som vill byg­ga eget.

Skick­lig kall­skän­ka gör smör­gå­står­tor, smör­gå­sar m.m. för fes­ter och ju­bi­le­er. Tel (90) 26 13 17. (An­nons).

BIAFRAHJÄLP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.