Vi blir or­mar i grä­set

Västra Nyland - - Måndag - KRISTOF­FER NÖJD kristof­fer.nojd@ksf­me­dia.fi

Jag har ti­di­ga­re tan­ge­rat min fot­bolls­kar­riär i den­na ru­ta. Den är över se­dan länge. Nu är det gubb­fot­boll som gäl­ler, med den trånga id­rotts­pla­nen i Dals­bruk som hem­ma­plan. I ett hett der­by mot Par­gas i som­ras fick jag hö­ra att jag in­te ska tro att jag är nå­gon bra back ef­tersom jag mås­te gö­ra fel för att få bol­len. Jag fick ock­så hö­ra att jag ”pir­rar mer än en ettå­ring”.

Jag ha­de in­te så myc­ket att re­pli­ke­ra med, ef­tersom bå­da på­stå­en­de­na var gans­ka san­na. Men det kvit­tar – vi slog ju Par­gas­pac­ket. Igen.

De fles­ta gu­la kort jag blev till­de­lad på se­ni­or­ni­vå ti­di­ga­re i li­vet var för upp­käf­tig­het, skjortriv­ning­ar och för­se­na­de tack­ling­ar. Jag öns­kar mi­na kort ha­de va­rit tak­tis­ka, att jag ha­de ta­git på mig en var­ning för att ha stop­pat ett far­ligt an­fall. Kanske det hän­de nå­gon gång. Men of­ta var det in­te. Jag var ing­en Ser­gio Ra­mos i den be­mär­kel­sen hel­ler.

ONu när stor­men kring EIF:s mål­vakt Jo­nat­han Jänt­ti för­hopp­nings­vis hål­ler på att läg­ga sig vill jag sä­ga att jag för­står hans ut­brott. Jag för­sva­rar in­te in­ne­bör­den, men jag för­står re­ak­tio­nen. Of­ta är det så, att ju lug­na­re du är ut­an­för pla­nen, desto he­ta­re är du in­ne på den. Och går det in­te din väg, la­gets väg el­ler om du får en mas­sa smäl­lar du in­te bett om, då bris­ter det. Vis­sa re­a­ge­rar fy­siskt men många ver­balt. Då kom­mer de fu­la or­den. De är spon­ta­na, oge­nom­tänk­ta och fu­la.

Men till sy­ven­de och sist är de ver­ba­la på­hop­pen säl­lan per­son­li­ga. De rik­tar sig till en do­ma­re man an­ser är orätt­vis just då el­ler en mot­stån­da­re man tyc­ker är osports­lig just då. Det är per­so­ner i vis­sa rol­ler i vis­sa si­tu­a­tio­ner som får sig, in­te in­di­vi­der i egen­skap av in­di­vi­der.

Den värs­ta jar­gong­en fro­das fort­fa­ran­de på läk­tar­na där kol­lek­ti­vet gör in­di­vi­der­na till giftspru­tor. På en se­ni­or­match sit­ter än­då mer­par­ten av öro­nen på vux­na hu­vu­den. Om språk­bru­ket ska vår­das är det på ju­ni­or­ni­vå vi mås­te bör­ja. Men det kanske in­te är bar­nens sak el­ler ens trä­nar­nas. Det kanske är för­äld­rar­nas sak. Vi mås­te se till att in­te ska­pa en ha­tisk at­mo­sfär. Om vi lyc­kas ska­pa en trev­lig stämning in­om fot­bol­len kanske vi på sikt kan bör­ja skör­da li­te fram­gång ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.