Hic­ken tog ste­get upp till tre­an

Västra Nyland - - Ledare - JESPER SUND­STRÖM

På lör­dag är det dags för den elf­te upp­la­gan av Ös­ter­sjö ma­ra­ton i Han­gö. Ar­ran­gö­rer­na med­de­lar att rut­ten skil­jer sig från ti­di­ga­re år.

Start­skot­tet för ma­ra­ton­lop­pet går kloc­kan 12 på lör­dag och bå­de start- och mål­gång­en sker vid Cen­tral­sko­lan i Han­gö. En tim­me ef­ter att de förs­ta del­ta­gar­na har be­gett sig i väg är det dags för dem som har an­mält sig till hal­vel­ler kvarts­ma­ra­ton­lop­pet.

– I bör­jan av vec­kan ha­de un­ge­fär 350 del­ta­ga­re an­mält sig, det är aning­en fär­re än ti­di­ga­re år. Över­lag är in­tres­set mind­re för så­da­na här lopp än vad det va­rit för­ut, sä­ger Jo­han Sten­man från Han­gö brand­manna­för­e­ning som är en del av ar­range­mang­et.

Det är möj­ligt att an­mä­la sig på själ­va täv­lings­da­gen, men i så fall skall det ske se­nast en tim­me fö­re start. Sten­man sä­ger att det in­te alls är ovan­ligt att det dy­ker upp lö­pa­re i sista stund, men i de­ras fall är of­tast väd­ret helt av­gö­ran­de.

– Det är elf­te gång­en som vi ord­nar det här lop­pet och al­la år har det va­rit sol­sken. För­stås hop­pas vi att det är så igen. Rut­ten har änd­rat en aning i år och del­ta­gar­na spring­er in­te alls på cam­ping­om­rå­det. Det kom­mer att spe­las mu­sik på tor­get och vi hop­pas att det dy­ker upp män­ni­skor längs med ba­nan som stöt­tar lö­par­na.

DAGS IGEN. På lör­dag av­görs Ös­ter­sjö ma­ra­ton för elf­te gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.