An­na Hel­lén be­re­der ny Tul­ludds­plan

Han­gö stads de­talj­plan för Tul­lud­dens strand är hopp­löst oupp­da­te­rad. En ny plan är un­der ar­be­te, men den sto­ra ut­ma­ning­en lig­ger i att hit­ta en ba­lans mel­lan re­kre­a­tion och mil­jö.

Västra Nyland - - Ledare - HARALD GRÖNSTRAND harald.gronstrand@ksf­me­dia.fi

Park och strand. Det är det Tul­lud­dens strand är en­ligt den nu­va­ran­de de­talj­pla­nen.

Pla­nen är från 1977, och är i stort be­hov av en upp­da­te­ring. För­ny­el­se­pro­ces­sen är i gång, och till slu­tet av 2019 kan den nya pla­nen med li­te tur be­hand­las en sista gång i full­mäk­ti­ge.

– Den gam­la pla­nen mot­sva­rar in­te be­ho­vet. Det finns många ak­tö­rer som vill ha verk­sam­het på om­rå­det, så sta­den be­hö­ver en plan, sä­ger An­na Hel­lén, mar­kan­vänd­nings­pla­ne­ra­re på Han­gö stad.

Hon hål­ler nu på att be­re­da den nya de­talj­pla­nen för Tul­lud­dens strand, och har pre­cis sam­man­ställt en del av upp­gif­ter­na från ut­lå­tan­derun­dan som tog slut i au­gusti.

– Allt som allt fick vi in nio ut­lå­tan­den och åsik­ter om pla­nen som vi nu upp­da­te­rar. Vi mås­te kom­ma till en bra lös­ning för om­rå­det, sä­ger Hel­lén.

När den gam­la pla­nen ba­ra spe­ci­fi­ce­ra­de om­rå­det som park och strand kom­mer den upp­da­te­ra­de pla­nen att ta ett re­jält kliv fram­åt. För­u­tom att om­rå­det för bygg­na­der och par­ke­ring märks ut nog­gran­na­re så pla­ne­ras ock­så en fri­lufts­led längs om­rå­det.

– Den störs­ta ut­ma­ning­en har va­rit att hit­ta en ba­lans mel­lan att skyd­da na­tur­vär­den och öka re­kre­a­tions­vär­det. Är fler män­ni­skor ett hot för mil­jön på om­rå­det? Det finns forsk­ning om hur dy­ner ska skö­tas, och i forsk­ning­en sägs det att ett li­tet sli­tage in­te är far­ligt, tvärtom upp­rätt­hål­ler det mil­jön. Det blå­ser och san­den rör på sig, det är na­tur­ligt, sä­ger Hel­lén.

Ex­akt hur fri­tids­le­den ska gå är in­te be­stämt, det kom­mer att spi­kas i ett se­na­re ske­de i na­tur- och sköt­sel­pla­nen. Men tan­ken är att fri­lufts­le­den ska sko­na na­tu­ren från sli­tage, sam­ti­digt som spång­ar kun­de öpp­na upp na­tu­ren för fler be­sö­ka­re.

– Det är ock­så vik­tigt med skyl­tar på om­rå­det. Skyl­tar ska in­te hel­ler ba­ra be­grän­sa och för­bju­da, det är ock­så vik­tigt att de in­for­me­rar be­sö­ka­re om vad det finns på om­rå­det.

Unik mil­jö

En stor del av om­rå­det är Na­tu­ra 2000-område. Det be­ty­der in­te att man in­te får be­sö­ka om­rå­det, men det stäl­ler sär­skil­da krav på hur om­rå­det an­vänds.

– Det är vik­tigt att vi­sa hur fint om­rå­det är. Det har ock­så fun­nits en öns­kan om att ut­vid­ga na­tur­skyd­det, så vi mås­te kom­ma till en vet­tig lös­ning, sä­ger Hel­lén.

På om­rå­det finns bland an­nat Fin­lands störs­ta po­pu­la­tion av sandängs­fly. Det finns ock­så rik­ligt med blå­ving­a­de gräs­hop­por. Bå­da ar­ter­na är frid­lys­ta.

– Som­ma­ren 2016 gjor­de vi en na­tu­rin­ven­te­ring, och då kom vi fram till att det finns många vär­de­ful­la ar­ter på Tul­lud­den. Vi ska ock­så gö­ra en ut­red­ning om var flad­der­mös­sen på om­rå­det rör sig, så att vi vet var det finns eko­lo­gis­ka kor­ri­do­rer vi mås­te be­va­ra.

Öpp­nar för fö­re­tag

I pla­nen finns det ock­så spe­ci­fi­ce­rat var det får fin­nas bygg­na­der och hur par­ke­ring­en ska ske. Det finns ett kvar­ters­om­rå­de på 300 kvadrat­me­ter för ser­vice­bygg­na­der, pla­ce­rat där det nu­va­ran­de kafé­et finns.

– Vi har in­te spe­ci­fi­ce­rat att det mås­te va­ra ett kafé. Det kan ock­så va­ra ett in­fo­cen­ter el­ler nå­got an­nat. Men tan­ken är att bygg­na­den in­te får för­stö­ra mil­jön, sä­ger An­na Hel­lén.

Par­ke­ring­en är tänkt att fun­ge­ra som ti­di­ga­re. Nä­ra par­ke­rings­plat­sen är det ock­så tänkt att fin­nas plats för en li­ten bygg­nad för vat­ten­s­port­verk­sam­het.

Den se­nas­te pla­nen från 1977 är fort­fa­ran­de i bruk fyr­tio år se­na­re. Hur länge är det tänkt att den nya pla­nen ska va­ra aktuell?

– Jag hop­pas länge, men minst i 10 år. Och ifall det vi­sar sig att den in­te häng­er med så mås­te vi för­stås upp­da­te­ra den, sä­ger An­na Hel­lén.

De­talj­pla­nen som nu ut­ar­be­tas på Tul­lud­dens söd­ra si­da om­fat­tar om­rå­det från klip­por­na nä­ra par­ke­ring­en till mi­li­tä­rens område ute på ud­den. Stran­den ägs hu­vud­sak­li­gen av sta­den, men en del ägs ock­så av sta­ten. De­len som sta­ten äger hör till Uddska­tans na­tur­skydds­om­rå­de.

Det är vik­tigt att vi­sa hur fint om­rå­det är. Det har ock­så fun­nits en öns­kan om att ut­vid­ga na­tur­skyd­det, så vi mås­te kom­ma till en vet­tig lös­ning. An­na Hel­lén mar­kan­vänd­nings­pla­ne­ra­re

FO­TO: LI­NA ENLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.