Mil­jo­ner mås­te ska­las bort

Det räc­ker in­te läng­re med hy­veln i Han­gö. I bud­get­ar­be­tet för näs­ta år är ing­en ko he­lig.

Västra Nyland - - Ledare - HARALD GRÖNSTRAND harald.gronstrand@ksf­me­dia.fi

Han­gö stads mål med näs­ta års bud­get är ett över­skott på 750 000 eu­ro. Med ett över­skott skul­le man kla­ra av att be­ta­la av en del av lå­nen, nå­got som be­hövs ef­tersom Han­gös lå­ne­stock hör till de störs­ta i Fin­land.

Men nu när sek­to­rer­nas förs­ta för­slag till bud­get för näs­ta år kom­mit in ser må­let väl­digt op­ti­mis­tiskt ut. För att nå över­skot­tet mås­te kost­na­der­na ska­las ner med 2,3 mil­jo­ner eu­ro. För att nå ett noll­re­sul­tat mås­te 1,6 mil­jo­ner eu­ro ska­las bort.

– Vi mås­te i al­la fall upp­nå ett noll­re­sul­tat. Per­son­li­gen skul­le jag va­ra myc­ket be­svi­ken om lå­ne­bör­dan ökar, sä­ger stads­di­rek­tör De­nis Stran­dell.

Han tilläg­ger att ned­skär­ning­ar­na kom­mer att mär­kas.

– Vi har ta­git emot de förs­ta sum­mor­na från sek­tio­ner­na och de är hög­re än bud­get­di­rek­ti­ven vi gett. Det går in­te ihop.

Det sä­ger stads­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Stu­re Sö­der­holm (SFP). Bud­get­ar­be­tet in­för näs­ta år bör­jar på all­var först näs­ta vec­ka, och jäm­fört med i fjol blir ar­be­tet be­tyd­ligt tuf­fa­re.

– Bland an­nat på in­ve­ste­rings­si­dan mås­te det så­gas re­jält. Ock­så drifts­si­dan är över.

En­ligt de förs­ta må­len från sta­den skul­le näs­ta års in­ve­ste­ring­ar gå loss på 3,6 mil­jo­ner eu­ro. Nu när de oli­ka sek­tio­ner­nas öns­ke­mål räk­nats ihop skul­le de kos­ta 6,9 mil­jo­ner. Med and­ra ord mås­te 3,3 mil­jo­ner eu­ro ska­las bort för att nå må­let.

Sto­ra ut­ma­ning­ar

– Ing­en av sek­to­rer­na höll si­na kost­na­der. Och vi mås­te ock­så mins­ka drif­ten med över 2 mil­jo­ner eu­ro, sä­ger stads­di­rek­tör De­nis Stran­dell.

– Vi kla­rar in­te av att ka­pa kost­na­der­na i drif­ten ut­an att det märks. Och med in­ve­ste­ring­ar­na är vi helt makt­lö­sa. Inom­hus­lufts­pro­ble­men med sko­lor och dag­hem äter upp den si­dan, sä­ger han.

Bland an­nat Ha­ga­park, Cen­tral­sko­lan och Halm­stads­går­den har pro­blem med in­om­hus­luf­ten. Men Stran­dell sä­ger att det in­te finns nå­got an­nat al­ter­na­tiv än att åt­gär­da pro­ble­men.

– Det går in­te att skju­ta på. Det finns in­te någ­ra bra lös­ning­ar.

Men det finns ock­så sek­to­rer som är när­ma­re må­let. En­ligt Stu­re Sö­der­holm är bild­nings­si­dan är en av dem.

– Den såg rätt bra ut. De har en klar au­to­ma­tik för hur det fun­ge­rar, och jäm­fört med många sek­to­rer går det enkla­re att för­ut­spå kost­na­der och in­täk­ter. Men bar­nan­ta­let spe­lar så klart en roll här, sä­ger Sö­der­holm.

Räk­nar med höj­da rän­tor

Sö­der­holm oro­ar sig dä­re­mot över rän­tor­na. Han­gös lå­ne­stock 2017 låg på 7 270 eu­ro per in­vå­na­re. Sum­man hör till den högs­ta i Fin­land, och det här kom­mer att på­ver­ka bud­ge­ten.

– Om – el­ler egent­li­gen när – rän­tor­na sti­ger så kom­mer det att ha en stor in­ver­kan. Det kom­mer att äta upp en stor del av kas­san, så vi mås­te ta det här i be­ak­tan­de. Vi kan in­te chan­sa på att rän­tor­na in­te sti­ger, sä­ger Sö­der­holm.

För 2017 låg rän­tor­na på 1,3 pro­cent. I bud­ge­ten för 2018 ha­de man räk­nat med 1,4 pro­cent, men för 2019 räk­nar man med 1,6 pro­cent.

– Vi är för­be­red­da på en hög­re rän­ta. Jag tror in­te att vi kom­mer att nå ra­men med ett över­skott på 750000 eu­ro, men vi mås­te i al­la fall upp­nå ett noll­re­sul­tat. Per­son­li­gen skul­le jag va­ra myc­ket be­svi­ken om lå­ne­bör­dan ökar, sä­ger De­nis Stran­dell.

Ifall över­skot­tet skul­le nå sitt mål på 750 000 eu­ro mås­te sek­to­rer­na ska­la ner si­na kost­na­der med 2,3 mil­jo­ner eu­ro. För ett noll­re­sul­tat mås­te 1,6 mil­jo­ner ska­las ner.

– Vi har ing­et rum för ut­sväv­ning­ar som sim- el­ler ishal­lar. La­gen är en­ty­dig med tjäns­ter­na vi mås­te pro­du­ce­ra.

Det finns po­li­tis­ka lä­ger som ser lån som ett sätt att gå vi­da­re, men vi mås­te ta an­svar. Vi har kört med un­der­skott i åra­tal, från 2006 till 2016 för­dubb­la­des sta­dens skuld. Vi kan in­te skju­ta på pro­ble­men till vå­ra barn.

In­ve­ste­ring i tra­fik­sä­ker­het

För­u­tom lo­ka­ler­na med in­om­hus­lufts­pro­blem är den störs­ta in­ve­ste­ring­en järn­vägs­un­der­gång­en och Kors­mans­ga­tan.

– Men som en skänk från ovan be­ta­lar sta­ten 70 pro­cent av kost­na­der­na, för Han­gös del går sam­man­lagt 2,5 mil­jo­ner eu­ro un­der två års tid till pro­jek­tet, sä­ger Stran­dell.

– Det är Han­gös far­li­gas­te kors­ning. Hund­ra­tals barn pas­se­rar där dag­li­gen, och där är bå­de ban­gård och van­lig järn­vägs­tra­fik.

Men det finns ock­så ljus­glim­tar i eko­no­min. Bland an­nat ser ar­bets­lös­hets­gra­den mer po­si­tiv ut än den gjort på länge.

– I au­gusti låg ar­bets­lös­he­ten på 8,9 pro­cent. Det är det lägs­ta den va­rit på över sex år, sä­ger Stran­dell.

Och trots att ing­en ko är he­lig i bud­get­ar­be­tet så ty­der ing­et på att skat­te­sat­sen skul­le hö­jas.

– Vi ska in­te glöm­ma att Han­gö i fjol upp­gick till sta­dens bäs­ta re­sul­tat ge­nom ti­der­na. Vi be­ta­la­de av lån för över tre mil­jo­ner eu­ro. Men i år up­pen­ba­rar sig bak­sla­get, man tror att vi har peng­ar, men vi är fort­fa­ran­de skuld­sat­ta, sä­ger Stran­dell.

Och för stads­di­rek­tö­ren finns det en klar mål­sätt­ning för att få eko­no­min att gå ihop.

– Vi mås­te gö­ra vårt yt­ters­ta för att lö­sa pro­ble­men i dag. Det finns po­li­tis­ka lä­ger som ser lån som ett sätt att gå vi­da­re, men vi mås­te ta an­svar. Vi har kört med un­der­skott i åra­tal, från 2006 till 2016 för­dubb­la­des sta­dens skuld. Vi kan in­te skju­ta på pro­ble­men till vå­ra barn.

De­nis Stran­dell stads­di­rek­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.