Hög mys­fak­tor på scou­ter­nas eget torp

Det är en frisk ok­to­ber­ef­ter­mid­dag på Da­va­torp. Ur skor­ste­nen på det rö­da hu­set med vi­ta knu­tar kom­mer rök. Det dof­tar gott. In­ne i stu­gan strå­lar skön vär­me från ka­mi­nen. Man vill näs­tan flyt­ta ut på lan­det.

Västra Nyland - - Ledare - TEXT KRISTOF­FER NÖJD kristof­fer.nojd@ksf­me­dia.fi FO­TO LI­NA ENLUND li­na.enlund@ksf­me­dia.fi

Den­na här­lig­het kan i förs­ta hand scou­ter i Eke­näs och Han­gö nju­ta av fram­ö­ver. På lör­dag his­sas flag­gan på ny­re­no­ve­ra­de Da­va­torp. På det fö­re det­ta tor­pet har dock scou­ter över­nat­tat se­dan mit­ten av 1960-ta­let. Eke­näs Svens­ka Scout­kå­rers Un­der­stöds­för­e­ning (grun­dad 1958) dis­po­ne­ra­de över hu­set som sta­den äg­de.

Un­der årens lopp gjor­des en del re­no­ve­ring­ar men att lap­pa li­te här och li­te där var in­te nog.

– Till slut var för­fal­let så svårt att ing­en vil­le va­ra här, sä­ger Gun­nar Klings­tedt.

Un­der de sista åren in­nan re­no­ve­ring­en var stu­gan ut­satt för en del ofog ock­så, bland an­nat bröt sig nå­gon in och töm­de en pul­ver­släc­ka­re i stu­gan, be­rät­tar Klings­tedt.

”Rid­dar­gos­sen” Klings­tedt är nu­me­ra ord­fö­ran­de för Scou­ter­nas Un­der­stöds­för­e­ning i Ra­se­borg. För­e­ning­en grun­da­des 2014 för att ”stöd­ja de på hem­or­ten Ra­se­borg verk­sam­ma scout­kå­rer­na eko­no­miskt, ma­te­ri­ellt och med per­so­nel­la re­sur­ser”.

– Mål­grup­pen ut­vid­ga­des till att om­fat­ta al­la scou­ter i Ra­se­borg. Det är frå­ga om sju föreningar to­talt: Scout­kå­ren Eke­näs Skogs­vand­ra­re, Sjöscout­kå­ren Havsör­nar­na och Par­ti­o­lippu­kun­ta Va­lon­tu­o­jat i Eke­näs, Ka­ris Flic­kor­na, Ka­ris Gos­sar­na och Raa­se­po­rin Raut­amyr­tit i Ka­ris samt Par­ti­o­lippu­kun­ta Po­la­ris i Fis­kars och Stig­fin­nar­na i Bill­näs, sä­ger Klings­tedt.

År 2014 blev den nya för­e­ning­en äga­re till stu­gan på Da­va­torp och ingick ett le­go­av­tal med sta­den om den 2 700 kvadrat­me­ter sto­ra tom­ten. Av­ta­let sträc­ker sig till 2034.

Fy­ra år på tor­pet

Se­dan 2015 har stu­gan re­no­ve­rats, bå­de av lo­ka­la proffs och med över 2 000 tim­mar tal­ko­kraft. Egent­li­gen är det ba­ra in­red­ning­en som åter­står nu. Det är till ex­em­pel li­te oklart hur sov­rum­men ska in­re­das, an­tag­li­gen med hög- och låg­s­äng­ar. Men hur de ska se ut och var de ska pla­ce­ras får an­vän­dar­na fun­de­ra på.

– Var­je kår får sät­ta si­na spår, sä­ger kas­sör Rab­be Ka­jan­der.

Av pro­jek­tet i öv­rigt är det i stort sett ba­ra re­no­ve­ring­en av de gam­la fönst­ren som än­nu ska gö­ras. Den förs­ta tan­ken var att ri­va hu­set men det vi­sa­de sig att stockstom­men var frisk, tom­t­var­vet li­kaså.

Men det fanns att gö­ra trots det­ta. Bjälk­la­get un­der gol­vet var gen­om­rut­tet. Fyll­ning­en i in­ner­ta­ket är ut­bytt och man har byggt nya bä­ran­de kon­struk­tio­ner i ta­ket.

– Hu­set är li­te ra­ka­re och li­te mo­der­na­re nu – och ta­ket he­la­re, kon­sta­te­rar Mag­nus Gott­berg, sek­re­te­ra­re och stug­fog­de.

Far­stun är ny och nå­got stör­re än den gam­la för att det ska fin­nas gott om plats att hänga av sig yt­ter­klä­der som kanske be­hö­ver tor­ka. Den kal­la ve­ran­dan har iso­le­rats och kan fram­ö­ver med för­del fun­ge­ra ex­em­pel­vis som le­dar­nas sov­rum. Kö­ket är nytt och mo­dernt.

Men nå­got rin­nan­de vat­ten finns in­te.

– Det är i förs­ta hand en ut­flykts­stu­ga och be­kväm­lig­hets­ni­vån en­ligt det. Det in­ne­bär till ex­em­pel att vatt­net ska bä­ras in. Det ska va­ra li­te käm­pigt. Det ska­dar in­te att slä­pa hem li­te barr och luk­ta li­te rök, sä­ger Ka­jan­der.

Sä­ker­he­ten har man än­då in­te kom­pro­mis­sat med. I hu­set finns bland an­nat ett rädd­nings­föns­ter som går att öpp­na med en hand, brand­släc­ka­re, märk­ta nödut­gång­ar och brand­var­na­re.

– Det sto­ra plu­set är de se­pa­re­ran­de torr­to­a­let­ter­na, varav den ena är an­pas­sad för funk­tions­hind­ra­de, i det nya ut­hu­set på 17 kvadrat­me- ter. Där finns ock­så ett för­råd, sä­ger Klings­tedt.

Bud­ge­ten för re­no­ve­ring­en är 100000 eu­ro. Bergs­rå­din­nan Sop­hie von Ju­lins Stif­tel­se är den störs­ta en­skil­da bi­drags­gi­va­ren. Öv­ri­ga är Svens­ka kul­tur­fon­den, Stif­tel­sen Emi­lie och Ru­dolf Ge­sel­li­us fond, An­dels­ban­ken Ra­se­borg och di­ver­se pri­vat­per­so­ner, till ex­em­pel do­ne­ra­des ”start­peng­en” på 2 000 eu­ro som gjor­de att he­la pro­jek­tet kom i gång av fa­mil­jen Gabrán.

Flic­kor­na först

Den förs­ta bok­ning­en är re­dan gjord. Näs­ta helg kom­mer Ka­ris Flic­kor­na att vis­tas på Da­va­torp. Men re­dan i mor­gon är det in­vig­ning med fle­ra ti­o­tal scou­ter från Ra­se­borg och Han­gö.

– Vi be­trak­tar Han­gö näs­tan som en del av hem­or­ten. Han­göscou­ter­na har va­rit så trog­na gäs­ter på Da­va­torp, sä­ger Klings­tedt.

I un­der­stöds­för­e­ning­en är man över­ty­gad om att den re­no­ve­ra­de stu­gan kom­mer att va­ra till stor nyt­ta.

– Den är i kan­ten av Väs­ter­by fri­lufts­om­rå­de. Det är tra­di­tio­nel­la tas­se­mar­ker för scou­ter i Eke­näs. Från Eke­näs kan man cyk­la hit och från and­ra håll är det lät­till­gäng­ligt med bil. Det är en bra bas för dags­ut­flyk­ter el­ler över­natt­ning­ar i när­ter­räng­en, sä­ger Klings­tedt och Ka­jan­der.

Även om stu­gan rus­tats upp för scou­ter­nas be­hov väl­kom­nar man även and­ra grup­per av be­sö­ka­re. Ka­jan­der näm­ner till ex­em­pel fri­vil­lig brand­kårs­verk­sam­het, De Ut­veck­lings­stör­das Väl och skol­klas­ser.

– Det är upp till sty­rel­sen att tol­ka vad stad­gor­nas ”scout­verk­sam­het” är, my­ser Klings­tedt.

Till slut var för­fal­let så svårt att ing­en vil­le va­ra här.

Gun­nar Klings­tedt ord­fö­ran­de, Scou­ter­nas Un­der­stöds­för­e­ning i Ra­se­borg

FO­TO: LI­NA ENLUND

TÄN­KER VARMT. Mag­nus Gott­berg, Sven Sund­ström, Gun­nar Klings­tedt och Ei­no Val­to­nen är någ­ra av de äld­re scou­ter­na som velat gö­ra nå­got för de yng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.