Tra­fi­ken i väst i fo­kus

Västra Nyland - - Ledare -

De väst­ny­länds­ka riks­dags­le­da­mö­ter­na gör ge­men­sam sak med kom­mu­ner­na för att lyf­ta fram vik­ten av att ut­veck­la väg- och järn­vägs­nä­tet ock­så i Väst­ra Ny­land. Mån­da­gen den 1 ok­to­ber 2018 träf­fa­des riks­dags­le­da­mö­ter­na Tho­mas Blomqvist (SFP), Rai­ja Va­ha­sa­lo (Saml) och Ee­rik­ki Vil­ja­nen (C) och kom­mun­di­rek­tö­rer­na Tar­mo Aar­nio (Kyrkslätt), Ju­ha-Pek­ka Iso­tu­pa (Sjun­deå), Ro­bert Ny­man (In­gå) och De­nis Stran­dell (Han­gö). På agen­dan var för­u­tom lo­ka­la ak­tu­a­li­te­ter i syn­ner­het kom­mun­di­rek­tö­rer­nas ge­men­sam­ma ut­lå­tan­de om för­sla­get till för­ord­ning om stom­nä­tet för lands- och järn­vä­gar.

Samt­li­ga kom­mu­ner och riks­dags­le­da­mö­ter an­ser att det är yt­terst vik­tigt att elekt­ri­fi­e­ring­en av Han­gö-Hy­vinge-ba­nan och ut­veck­ling­en av stam­väg 51 pri­o­ri­te­ras. Han­gö hamns roll för den fins­ka ex­por­ten är be­ty­dan­de och för att främ­ja nä­rings­li­vets verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar är det av na­tio­nellt in­tres­se att så­väl land- som järn­vägs­för­bin­del­ser­na fun­ge­rar mel­lan Helsing­fors, Han­gö och Hy­vinge.

Riks­dags­le­da­mö­ter­na och kom­mun- och stads­di­rek­tö­rer­na i Väst­ny­land träf­fas re­gel­bun­det för att dis­ku­te­ra ak­tu­el­la re­gi­o­na­la frå­gor. Det­ta fo­rum är ett sätt att ut­veck­la sam­ar­be­tet mel­lan det na­tio­nel­la be­sluts­fat­tan­det och re­gi­o­nens kom­mu­ner. Näs­ta gång träf­fas grup­pen i Kyrkslätt den 21 ja­nu­a­ri 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.