Sko­lor­nas per­so­nal blir dy­ra­re

Västra Nyland - - Ledare -

I för­sla­get till bud­get för den svensk­språ­ki­ga ut­bild­ning­en i Ra­se­borg har per­so­nal­kost­na­der­na ökat med cir­ka 480 000 eu­ro jäm­fört med årets bud­get.

Per­so­nal­kost­na­der­na är den störs­ta ut­gifts­pos­ten i bud­ge­ten för den svensk­språ­ki­ga ut­bild­ning­en. Per­so­nal­kost­na­der­na upp­går till cir­ka 12,4 mil­jo­ner och är knappt 12 mil­jo­ner eu­ro i årets bud­get. Grund­sko­lor­nas del av ka­kan är 10,6 mil­jo­ner (10,2 mil­jo­ner eu­ro 2018).

Ök­ning­en av per­so­nal­kost­na­der­na be­ror bland an­nat på all­män­na lö­ne­för­höj­ning­ar och in­rät­tan­det av en så kal­lad Jo­po­klass i Eke­näs hög­sta­di­e­sko­la. Klas­sen er­bju­der flex­i­bel grund­läg­gan­de ut­bild­ning för ele­ver som un­der­pre­ste­rar, har hög från­va­ro och låg stu­di­e­mo­ti­va­tion.

Öv­ri­ga fak­to­rer som på­ver­kat per­so­nal­kost­na­der­na är in­rät­tan­de av svensk un­der­vis­nings­chefs­tjänst och be­va­ran­det av små­sko­lor­na.

Den 13 no­vem­ber i fjol be­slöt full­mäk­ti­ge en­häl­ligt att av­stå från att stänga Väs­ter­by, Snap­per­tu­na och Klink­bac­kan kou­lu såsom man be­slu­tat i ju­ni 2016.

Att ha två un­der­vis­nings­che­fer igen blev ak­tu­ellt i och med det­ta be­slut, ef­tersom ser­vice­struk­tu­ren be­va­ra­des.

En an­nan följd av be­slu­tet var att sam­ar­bets­för­fa­ran­det från april 2016 in­te verk­ställ­des. Re­sul­ta­tet från sam­ar­bets­för­hand­ling­ar­na var att bild­nings­sek­torns per­so­nal skul­le mins­ka med åt­ta per­so­ner in­om den grund­läg­gan­de ut­bild­ning­en och ett års­ver­ke in­om ad­mi­nist­ra­tio­nen, vil­ket allt­så in­te sked­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.