De­talj­pla­nen för Tul­lud­dens strand

Västra Nyland - - Ledare -

Just nu be­reds den nya de­talj­pla­nen för Tul­lud­dens strand.

QPla­nen öpp­nar för re­kre­a­tion och fö­re­ta­gar­verk­sam­het men strä­var ef­ter att mil­jön be­va­ras.

QDet är ock­så tänkt att en fri­lufts­led ska gå ge­nom om­rå­det.

QMan kan be­kan­ta sig med pla­nen på si­dan www.han­ko.fi/pla­ner

QHar man åsik­ter om pla­nen el­ler hur om­rå­det ska an­vän­das ska man kon­tak­ta An­na Hel­lén på an­na.hel­len@han­ko.fi el­ler 0401 359 285.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.