HFD gav sta­den rätt om gå­ga­ta

Västra Nyland - - Ledare -

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len har be­hand­lat Rolf Ny­ströms be­svär gäl­lan­de Havs­ga­tan, men av­vi­sar be­svä­ren. Det be­ty­der att för­valt­nings­dom­sto­lens dom står fast.

En­ligt Ny­ström ha­de stads­sty­rel­sen gått över si­na be­fo­gen­he­ter. Vi­da­re kräv­de han att gå­ga­tan in­te skul­le få verk­stäl­las.

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len kon­sta­te­rar än­då att Han­gö stads­sty­rel­se ha­de rätt och be­fo­gen­het att be­slu­ta om Havs­ga­tans omänd­ring till gå­ga­ta 2016. För­valt­nings­dom­sto­lens dom änd­rar in­te, och Rolf Ny­ström mås­te be­ta­la 500 eu­ro i rät­te­gångs­av­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.