Sätt be­tyg på din närmil­jö

In­vå­nar­nas tan­kar om vatt­nets till­stånd i Ra­se­borg blir en vik­tig del i aktuell forsk­ning. Ruslan Gun­ko vill ve­ta vil­ken be­ty­del­se eko­lo­giskt håll­ba­ra lös­ning­ar har för män­ni­skan och sam­häl­let.

Västra Nyland - - Ledare - NICLAS ERLIN niclas.erlin@ksf­me­dia.fi

Hur mår na­tu­ren på din tomt och vil­ket be­tyg ger du vat­ten­kva­li­te­ten i din närmil­jö?

Är det in­du­strin, skogs­bru­ket, jord­bru­ket el­ler nå­got an­nat, i så fall vad, som har den störs­ta in­ver­kan på vatt­nets kva­li­tet på din fas­tig­het och i dess när­het?

Vil­ken be­ty­del­se har mil­jöns till­stånd i din om­giv­ning för ditt eget väl­be­fin­nan­de?

Det här är frå­gor som in­vå­na­re och stuggäs­ter i Ra­se­borg får ta ställ­ning till i en un­der­sök­ning som kret­sar kring vat­ten­kva­li­te­ten i sta­den och i för­läng­ning­en kring vil­ken be­ty­del­se mil­jöns till­stånd har för in­vå­nar­nas väl­be­fin­nan­de.

Un­der­sök­ning­en in­går i Ruslan Gun­kos forsk­ning vid No­via, i ett ar­be­te som görs med sik­te på en dok­tors­av­hand­ling. De åsik­ter som in­vå­nar­na och and­ra läm­nar in ut­gör en vik­tig del av hel­he­ten, sä­ger Gun­ko som öns­kar att så många som möj­ligt gri­per chan­sen att med­ver­ka.

– Vi hop­pas att i var­je fall 1 000 per­so­ner del­tar.

Ar­be­tet att sam­la in svar in­leds på all­var på hel­gen då Gun­ko in­for­me­rar om un­der­sök­ning­en på mat­mark­na­den i Fis­kars. Då har ock­så en­kä­ten öpp­nats på nä­tet där den hit­tas via No­vi­as webb­plats.

Nytt grepp

All­män­he­tens upp­fatt­ning om vat­ten­kva­li­te­ten och mil­jöns till­stånd kom­mer att jäm­fö­ras med de da­ta som re­dan finns och som sam­las in om vat­ten­mil­jön, när­ma­re be­stämt

HUR MÅR VATT­NET? med upp­gif­ter­na i Havs­ma­nu­a­len 2 som är ett verk­tyg för att ut­vär­de­ra kust­vatt­nets till­stånd.

Med and­ra ord kom­mer folks upp­fatt­ning om mil­jön att jäm­fö­ras med de ob­jek­ti­va upp­gif­ter som finns om lä­get i na­tu­ren.

Lau­ri Ra­pe­li som är forsk­nings­chef vid Åbo Aka­de­mi och som till­sam­mans med do­cen­ten och No­vi­a­fors­ka­ren Pa­trik Ka­rell fun­ge­rar som Ruslan Gun­kos hand­le­da­re sä­ger att an­grepps­sät­tet är rätt unikt.

– Vi har re­dan jät­te­bra upp­gif­ter om vat­ten­kva­li­te­ten i Ra­se­borg. Nu kom­bi­ne­rar vi in­vå­nar­nas upp­fatt­ning om mil­jön med upp­gif­ter­na om för­änd­ring­ar­na i na­tu­ren.

– Vi kol­lar hur bra folks upp­fatt­ning stäm­mer över­ens med de da­ta som finns, sä­ger Ra­pe­li och för­kla­rar att al­la svar är vär­de­ful­la.

Ge­nom att stu­de­ra sam­ban­det mel­lan folks upp­fatt­ning om mil­jön och de fak­ta som finns går det att dra slut­sat­ser om hur och i vil­ken grad all­män­he­tens åsik­ter om mil­jöns till­stånd kan an­vän­das till ex­em­pel som un­der­lag för be­slut.

Ruslan Gun­ko kon­sta­te­rar att det är myc­ket möj­ligt att in­vå­nar­na har en väl­digt god och fak­tiskt bild av för­änd­ring­ar­na i na­tu­ren och sin närmil­jö.

Fle­ra in­falls­vinklar

Gun­ko kom­mer ock­så att jäm­fö­ra de in­sam­la­de upp­gif­ter­na med kar­tor över mar­kan­vänd­ning­en.

– Där­med be­ly­ses hel­he­ten ur fle­ra oli­ka syn­vinklar, sä­ger han.

För att upp­gif­ter­na i en­kä­ten ska kun­na kopp­las sam­man med be­fint­li­ga fak­ta krävs att de sva­ran­de upp­ger den kor­rek­ta adres­sen för lä­gen­he­ten vars mil­jö de kom­men­te­rar.

– Tan­ken är att de som del­tar ska ha en gi­ven kopp­ling till plat­sen. Det kan hand­la om att de bor där, har som­mar­stu­ga där, äger mar­ken el­ler på nå­got an­nat sätt vis­tas myc­ket just på det stäl­let.

En vik­tig del i ar­be­tet är att tit­ta på sam­ban­det mel­lan mil­jöns till­stånd och män­ni­skans väl­be­fin­nan­de. En­kä­ten som rik­tar sig till all­män­he­ten in­ne­hål­ler där­med ock­så mer per­son­li­ga frå­gor. Del­ta­gar­na om­beds till ex­em­pel sva­ra på hur de upp­le­ver sin häl­sa.

Ruslan Gun­ko un­der­stry­ker att de med­ver­kan­de för­blir ano­ny­ma. Namn ska in­te upp­ges.

Mångsidig bak­grund

Ruslan Gun­ko in­går i forskar­kol­le­gi­et i bio­e­ko­no­mi vid No­via och han sam­ar­be­tar bland an­nat med fors­ka­ren Ma­ti­as Sche­i­nin som är pro­jekt­le­da­re för Havs­ma­nu­a­len 2.

Till yr­kes­hög­sko­lan i Eke­näs kom Gun­ko år 2015, då han bör­ja­de stu­de­ra håll­bar ut­veck­ling på eng­els­ka. Han är upp­vux­en i Ukrai­na, där han ti­di­ga­re av­lagt en in­gen­jörsex­a­men och där han även hun­nit ar­be­ta som tv-re­por­ter i många års tid.

FO­TO:

Ruslan Gun­ko hop­pas att in­vå­nar­na i Ra­se­borg pas­sar på att kom­men­te­ra vat­ten­kva­li­te­ten och mil­jöns till­stånd i sin om­giv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.