Bit­tert be­sked i Lapp­vik

Västra Nyland - - News - HARALD GRÖNSTRAND harald.gronstrand@ksf­me­dia.fi

• Un­der­le­ve­ran­tö­rer mis­ter vik­tig kund då SSAB stäng­er rör­fa­bri­ken

• Hund­ra­tals ar­bets­till­fäl­len för­svin­ner från re­dan hårt drab­bad re­gi­on.

• Stads­di­rek­tö­re­ma i Han­gö och Ra­se­borg hop­pas på stat­ligt stöd

• Le­da­ren: Nu be­hövs sam­ar­be­te för att ska­pa nya ar­bets­till­fäl­len

– De har in­te skött det här bra. Men vad kan vi gö­ra, vi är ba­ra de som ar­be­tar här, sä­ger Ulf Sun­dell.

Kloc­kan 10 på fre­dag mor­gon med­de­la­des per­so­na­len på SSAB om att fa­bri­ken läggs ner, och strax ef­ter det läm­na­de de fles­ta ar­be­tar­na fa­bri­ken. Ulf Sun­dell var en av dem som läm­na­de fa­bri­ken som han job­bat på i 26 år.

– Klart det känns för jäv­ligt. Men vi var in­te snäl­la med led­ning­en när de in­for­me­ra­de om be­slu­tet. De fick nog hö­ra, sä­ger Sun­dell.

Han an­ser att led­ning­en in­te har satt sig in i si­tu­a­tio­nen till­räck­ligt.

– De be­hö­ver in­te oroa sig över räk­ning­ar som ska be­ta­las el­ler bo­stads­lån som ska amor­te­ras.

En an­nan ar­be­ta­re som läm­nar fa­bri­ken har job­bat där i 10 år. Han sä­ger att beskedet är tungt men att han sam­ti­digt är lät­tad.

– Nu när man fått beskedet kan man änt­li­gen gå vi­da­re. Men jag har svårt att tro att al­la job­bar kvar här i två år. Många sö­ker sä­kert nya jobb.

SSAB:s sty­rel­se i Sve­ri­ge val­de att god­kän­na den fins­ka led­ning­ens för­slag om att fort­sät­ta med fy­ra fa­bri­ker i Fin­land i stäl­let för fem. Vi­da­re kom­mer bo­la­get att in­ve­ste­ra när­ma­re 29 mil­jo­ner eu­ro i fa­bri­ken i Ta­vas­te­hus.

Var­för Ta­vas­te­hus och in­te Lapp­vik?

– Av af­färs­mäs­si­ga or­sa­ker. Sett till den eko­no­mis­ka hel­he­ten var det ett bätt­re al­ter­na­tiv, sä­ger Ka­ri Vä­li­a­ho som är chef för rör­di­vi­sio­nen in­om SSAB.

Det är ett tungt be­slut lo­kalt – var det ett tungt be­slut för er?

– Det var ett stort be­slut. Där­för har vi gått ige­nom allt nog­grant för att va­ra säk­ra på att vi gör rätt. Där­för har det ock­så dra­git ut på ti­den. Att läg­ga ner en fa­brik är stort, säll­synt och unikt. Det är ock­så ett svårt be­slut att ta.

Be­slu­tet in­ne­bär att Lapp­vik­fa­bri­ken körs ner så att den kan stäng­as se­nast 2020.

Nu ska man gö­ra upp en plan för hur fa­bri­ken ska kö­ras ner.

– Om pro­duk­tio­nen fun­ge­rar bra kan den fort­sät­ta långt in på 2020.

Det in­ne­bär ock­så att 115 per­so­ner får sö­ka sig en ny ar­bets­gi­va­re. SSAB Eu­ro­pe er­bju­der än­då de an­ställ­da ar­be­te på kon­cer­nens öv­ri­ga fa­bri­ker.

Hur många av de Lapp­vi­kan­ställ­da som är in­tres­se­ra­de av det vet Vä­li­a­ho in­te.

– Be­slu­tet togs på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen. Pla­ne­ring­en och dis­kus­sio­ner­na med de an­ställ­da in­leds i si­nom tid.

De öv­ri­ga fa­bri­ker­na finns i Ou­lais, Pulk­ki­la och To­i­ja­la. Fa­bri­ken i Lapp­vik fyl­ler 50 år näs­ta år.

”Pre­cis som med Ko­ver­har”

Lapp­vik­bon Ju­ha Har­ju­la ser dys­tert på beskedet. Han job­bar själv på Visko­tee­pak se­dan 10 år till­ba­ka, men han sä­ger att stäng­ning­en av SSAB är ett stort bak­slag för he­la re­gi­o­nen.

– Det kän­des som om det var hit­åt vi var på väg när SSAB köp­te upp fa­bri­ken. Det är pre­cis som med Ko­ver­har, sä­ger Har­ju­la.

Han oro­ar sig för ar­be­tar­na och job­ben på Han­gö udd.

– I fort­sätt­ning­en mås­te vi nog va­ra nöj­da om vi över hu­vud ta­get har jobb här på ud­den. Jag tror in­te att de som job­bar här på SSAB kom­mer att flyt­ta till Ta­vas­te­hus, sä­ger Har­ju­la.

Och för Lapp­vik är beskedet ett myc­ket stort bak­slag.

– Jag har bott här se­dan 1978, och den här fa­bri­ken har all­tid fun­nits här. Det är verk­li­gen synd att det ska gå så här, sä­ger han.

Men han hop­pas än­då att det finns en fram­tid i re­gi­o­nen.

– Vi mås­te nu li­ta på att det kom­mer fler jobb till Ko­ver­har. Det skul­le va­ra bra, sä­ger Har­ju­la.

Har in­te gått rätt till

Ar­be­tar­skydds­full­mäk­ti­ge Ulf Heim­berg an­ser att led­ning­en för­vrängt en del av ut­red­ning­ar­na för att få ar­bets­ta­gar­nas för­slag att se säm­re ut.

– För det förs­ta: det här var för­ut­be­stämt. De har hål­lit per­so­na­len på hals­ter i fy­ra fem må­na­der. Tio pro­cent har re­dan sagt upp sig och an­ta­let sjuk­skriv­na är många, sä­ger Ulf Heim­berg.

Han be­rät­tar att sam­ar­bets­grup­pen sent på tors­dag kväll fick med­de­lan­de om in­for­ma­tions­mö­tet på fre­dag mor­gon.

– Ef­ter in­for­ma­tions­mö­tet be­slöt per­so­na­len att läm­na fa­briks­om­rå­det. Det räck­te för i dag, jag tror att vec­ko­slu­tet bör­jar ock­så för kvälls­skif­tet re­dan nu, sä­ger Heim­berg på fre­dags­mor­go­nen.

– ”Är det här tac­ken man får ef­ter allt man gjort för fö­re­ta­get?” var det en som frå­ga­de un­der mor­go­nen. Det är en helt le­gi­ti­me­rad frå­ga att stäl­la.

De som ar­be­ta­de kvälls­skift på fre­da­gen in­for­me­ra­des om fa­bri­kens öde kloc­kan 15 på ef­ter­mid­da­gen, allt­så fem tim­mar ef­ter dem som kom till mor­go­nen.

– Men det är klart att de vet om

det re­dan på mor­go­nen. Det står ju i al­la tid­ning­ar och på so­ci­a­la me­di­er, sä­ger Karl Råstedt, fa­briks­chef. Är det nå­got som bor­de ha skötts bätt­re un­der för­hand­ling­ar­na?

– Med fa­cit på hand är det lätt att sä­ga, men nu gäl­ler det ba­ra att job­ba vi­da­re dag för dag och sta­bi­li­se­ra si­tu­a­tio­nen, sä­ger Råstedt.

Hur ska ni sta­bi­li­se­ra si­tu­a­tio­nen?

– Det är ba­ra att job­ba vi­da­re, sä­ger Råstedt.

Ils­ka och fru­stra­tion

Ulf Heim­berg är be­svi­ken över re­sul­ta­tet. Han an­ser att det fanns bätt­re al­ter­na­tiv än att stänga fa­bri­ken i Lapp­vik, men an­ser att led­ning­en in­te har lyss­nat på ar­bets­ta­gar­nas för­slag.

– Vi kan lä­sa in att pro­duk­tio­nen här ska fort­sät­ta till 2020. Man vill allt­så att allt hålls i gång tills fa­bri­ker­na Ta­vas­te­hus och Pulk­ki­la kan ta över. Från per­so­nal­si­dan har vi där­för öns­kat att få i gång ett bonus­sy­stem för dem som job­bar här, för att hål­la mo­ti­va­tio­nen up­pe. Kom­pen­sa­tio­nen ska va­ra rätt­vis och mo­ti­ve­ran­de, sä­ger Heim­berg.

Han ser för­hand­ling­ar­na med led­ning­en som myc­ket då­ligt sköt­ta, och han tyc­ker in­te att ar­bets­gi­va­ren ta­git hand om per­so­na­len.

– På per­so­na­lens be­gä­ran fick vi ar­bets­gi­va­ren att se att folk mås­te få ta­la ut. Så fö­re­tags­häl­so­vår­den har va­rit in­kopp­lad och träf­fat per­so­na­len i mind­re grup­per. Men det här kom sent, ar­bets­gi­va­ren bor­de ha tänkt på det från bör­jan, sä­ger Heim­berg.

In­te helt hopp­löst lä­ge

Karl Råstedt an­ser dä­re­mot in­te att lä­get är så då­ligt som det fram­ställs.

– För­hand­ling­ar­na blev ju långa ef­tersom vi vil­le tit­ta på al­la al­ter­na­tiv. Men vi har in­te så många sjuk­skriv­na, an­ta­let mot­sva­rar un­ge­fär det som det är un­der in­flu­en­sa­sä­song­en, sä­ger Råstedt.

Han hör själv till dem som kom­mer att slu­ta ar­be­ta på fa­bri­ken i den tred­je fa­sen un­der ned­lägg­ning­en. Han kom­mer att gå i pen­sion.

– Jag tror nog att störs­ta de­len av dem som job­bar här ar­be­tar vi­da­re tills fa­bri­ken stäng­er, men det finns nog de som in­te kom­mer att gö­ra det, sä­ger han.

Ulf Heim­berg har svårt att tro det. Han för­står in­te hel­ler att SSAB kör ner en fa­brik som man sat­sat så myc­ket på.

– Vi har va­rit ett av rör­pro­duk­tio­nens flagg­skepp. Vi till­ver­kar kom­pli­ce­ra­de pro­duk­ter och är fö­re­gång­a­re bå­de in­om ar­be­tar­skyd­det och in­om pro­dukt­ut­veck­ling­en. Per­so­na­len har sko­lats i fle­ra år, man har gett en god bild av fö­re­ta­get. Där­för känns det fru­stre­ran­de för mig och för många and­ra, sä­ger Heim­berg.

Vink­la­de ut­red­ning­ar

En an­nan sak Ulf Heim­berg lyf­ter fram är att han an­ser att led­ning­en un­der för­hand­ling­ar­na ald­rig ta­git till sig al­ter­na­tiv till en stäng­ning av fa­bri­ken.

– Pro­ce­du­ren är att sty­rel­sen li­tar på ut­re­dar­na i Fin­land. De kom­mer från Ta­vas­te­hus, och för­stås har de dra­git hemåt. Det har ald­rig va­rit ett al­ter­na­tivt att stänga i Ta­vas­te­hus. Och för fa­bri­ken i Pulk­ki­la skul­le det va­ra vet­ti­ga­re att fö­ra hit de­ras pro­duk­tion, vi har bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att ta över de­ras pro­duk­tion än de har att ta över vår, sä­ger Heim­berg.

Bland an­nat de här siff­ror­na har Heim­berg pre­sen­te­rat till för­hand­lings­grup­pen, som se­dan fört det vi­da­re till sty­rel­sen. Men en­ligt Heim­berg har man se­dan till sty­rel­sen lagt på någ­ra pro­cent på utred­ning­en för att den ska se säm­re ut.

– Vi har ock­så skic­kat utred­ning­en till vd:n i Sve­ri­ge och till sty­rel­sen, men de ver­kar in­te ens ha va­rit ny­fik­na på al­ter­na­tiv.

FO­TO: KRISTOFFER NÖJD

SER TI­DEN AN. Kim Lind­holm på Trans­port K. Lind­holm är van att le­va en­ligt kon­junk­tu­rer­na. Han ser fram­åt trots att han för­lo­rar en bra kund i SSAB.

FO­TO: HARALD GRÖNSTRAND

UTMARSCH. Ar­be­tar­na val­de att läm­na fa­bri­ken ef­ter inf­omö­tet på fre­dag mor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.