”Il­la för Ra­se­borg och Han­gö”

Han­gös stads­di­rek­tör De­nis Stran­dell sä­ger att det nu är upp till SSAB att job­ba för att de an­ställ­da ska må bra ef­ter stäng­nings­be­slu­tet. Stads­di­rek­tör Rag­nar Lun­dqvist i Ra­se­borg tror in­te ar­bets­ta­gar­na vill flyt­ta till nå­gon an­nan av SSAB:s fa­bri­ker.

Västra Nyland - - News - HARALD GRÖNSTRAND harald.gronstrand@ksf­me­dia.fi KRISTOFFER NÖJD kristoffer.nojd@ksf­me­dia.fi

Han­gös stads­di­rek­tör De­nis Stran­dell är be­svi­ken över SSAB:s be­slut att läg­ga ner rör­fa­bri­ken i Lapp­vik. Han skrä­der in­te or­den om be­slu­tet bo­la­get fat­tat.

– Det är ju ett hel­ve­te att det går på det här sät­tet. Min bu­si­nes­shjär­na för­står in­te det här be­slu­tet, men ty­värr var det in­te helt ovän­tat. Det är säl­lan som det star­tas sam­ar­bets­för­hand­ling­ar ut­an or­sak, sä­ger Stran­dell.

– Jag för­står in­te hur de läg­ger ner en av si­na mångsidi­gas­te en­he­ter i Fin­land. Det är en lön­sam en­het med den i sär­klass störs­ta ar­betskun­ska­pen, sä­ger Stran­dell.

Stran­dell sä­ger att näs­ta steg är att un­der­hand­la med SSAB för att på bäs­ta sätt hit­ta for­mer som lind­rar si­tu­a­tio­nen för dem som ar­be­tar för fa­bri­ken.

– Mi­na tan­kar går när­mast till ar­be­tar­na och de­ras fa­mil­jer. Det här är myc­ket il­la för bå­de Ra­se­borg och Han­gö. Jag har bli­vit kon­tak­tad av SSAB:s an­sva­ri­ga di­rek­tör och vi ska träf­fas, sä­ger Stran­dell.

Han sä­ger än­då att det än­nu är för ti­digt att sä­ga vad som kan gö­ras. Men en sak har han på klart:

– Det är klart att med en så här stor ar­bets­gi­va­re och de­ras re­sur­ser så är det upp till dem att stäl­la upp för si­na ar­bets­ta­ga­re som i vis­sa fall ställt upp för dem i år­tion­den. Vi mås­te gö­ra pro­ces­sen så skon­sam som möj­ligt för de an­ställ­da.

Tror in­te ar­bets­kraf­ten vill flyt­ta

Ra­se­borgs stads­di­rek­tör Rag­nar Lun­dqvist var på re­san­de fot i fre­dags och fick beskedet om fa­bri­ken i Lapp­vik när VN ring­de upp ho­nom.

– Det är myc­ket be­klag­ligt för he­la re­gi­o­nen. Över hund­ra per­so­ner blir ut­an jobb och jag tror att ganska få av dem är re­do att flyt­ta till nå­gon av de and­ra fa­bri­ker­na. Till all lyc­ka är det hög­kon­junk­tur just nu så det finns li­te stör­re för­hopp­ning­ar att hit­ta nya jobb för dem som blir ut­an.

– Min upp­fatt­ning är att per­so­na­len kom med ett ganska gång­bart al­ter­na­tiv. Det har ar­bets­gi­va­ren tyd­li­gen in­te be­ak­tat.

Nå­gon kris­plan för fal­let Lapp­vik finns in­te. Men Lun­dqvist sä­ger att han ska ta­la med sin kol­le­ga i Han­gö, De­nis Stran­dell.

– Vi mås­te un­der­sö­ka om det finns stat­li­ga struk­turom­vand­lings­peng­ar att an­sö­ka om.

Fö­re­slår mi­nister­träff

Riks­dags­le­da­mot Tho­mas Blomqvist drar pa­ral­lel­ler till FN-ste­el-kon­kur­sen för sex år se­dan, även om SSAB är en ka­ta­strof i nå­got mind­re ska­la.

– Den störs­ta över­rask­ning­en var det förs­ta beskedet, att en fa­brik som gör bra ifrån sig är ho­tad.

Blomqvist del­tog i den de­le­ga­tion som upp­vak­ta­de nä­rings­mi­nis­ter Mi­ka Lin­ti­lä (C) tidigare.

– Det skul­le va­ra klokt att träf­fas i den sam­man­sätt­ning­en igen, det vill sä­ga riks­dags­le­da­mö­ter, stads­di­rek­tö­rer och fa­briksan­ställ­da. Vi kan in­te gö­ra någon­ting åt själ­va be­slu­tet. Men vi kan even­tu­ellt dis­ku­te­ra struk­turom­vand­lings­bi­drag som vi fick i sam­band med Ko­ver­hars kon­kurs.

Blomqvist kol­le­ga i riks­da­gen Maa­rit Feldt-Ran­ta (SDP) kom­men­te­rar ock­så ny­he­ten som hon kal­lar ”stor och dra­ma­tisk för re­gi­o­nen”.

– Nu gäl­ler det för samt­li­ga ak­tö­rer att ta an­svar för att tryg­ga de an­ställ­das si­tu­a­tion och re­gi­o­nens in­tres­se. Fö­re­ta­get, Ra­se­borgs stad och Han­gö stad bör gö­ra sitt.

Feldt-Ran­ta sä­ger att det ock­så är av in­tres­se vad som sker med fas­tig­hets­mäs­san och om­rå­det.

– Sta­ten bör se till att om­ställ­nings­skyd­det fun­ge­rar. Jag kom­mer att sam­ar­be­ta med al­la be­rör­da par­ter för att främ­ja frå­gan. Och har re­dan kon­tak­tat fa­bri­kens ar­be­tar­skydd för att ut­tryc­ka mitt stöd för och sym­pa­ti med per­so­na­len.

”Bör ta an­svar”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.