”Kan va­ra en möj­lig­het ock­så”

Västra Nyland - - News - JO­HAN­NA LEMSTRÖM jo­han­na.lemstrom@ksf­me­dia.fi

Att SSAB för­ra vec­kan med­de­la­de att kon­cer­nen stäng­er rör­fa­bri­ken i Lapp­vik drog mat­tan un­der föt­ter­na för över hund­ra an­ställ­da. Att i den sit­sen sit­ta med bo­stads­lån, kanske för ett hus i byn, be­hö­ver än­då in­te va­ra ka­ta­strof.

I Lapp­vik i Han­gö kan bo­stads­mark­na­den bli ut­ma­nan­de ef­ter att byns sto­ra ar­bets­gi­va­re SSAB för­ra vec­kan gav beskedet att rör­fa­bri­ken stängs 2020.

Basti Kar­ja­lai­nen på Sb-hem till­står att smäl­len mot byn för­stås är ne­ga­tiv, men vill hell­re se möj­lig­he­ter än natt­svar­ta pro­blem:

– Lapp­vik lig­ger na­tur­skönt med en jät­te­fin, lång strand. Det är nä­ra till bå­de Ra­se­borg och Han­gö.

Där­för re­kom­men­de­rar han gär­na för unga fa­mil­jer som kanske bor trångt i lä­gen­het att se bo­en­de­al­ter­na­ti­ven i Lapp­vik som en chans.

– Man får ett rym­ligt hus i minst li­ka bra skick som i Eke­näs el­ler Han­gö, men för en bil­li­ga­re peng.

Billigt som­mar­bo­en­de?

Ock­så för dem som är ute ef­ter en som­mar­bo­stad med bil­väg fram, havsnä­ra lä­ge och al­la be­kväm­lig­he­ter – som ju of­ta är öns­ke­må­len i dag – är bo­stä­der­na i Lapp­vik en yp­per­lig chans att för­mån­ligt få allt det.

För dy­ra är ob­jek­ten i Lapp­vik in­te. Ju stör­re ut­bud, desto läg­re pri­ser – det gäl­ler för i stort sett all han­del, ock­så bo­stads­bran­schen. Och pri­sen kan kom­ma ner yt­ter­li­ga­re. I Väst­ny­land över­lag har pri­ser­na sjun­kit med 20 pro­cent se­dan 2008, sä­ger Basti Kar­ja­lai­nen.

– Som tren­den nu vi­sar är pri­ser­na even­tu­ellt än­nu på väg ner om ut­bu­det ökar.

Ob­jekt av oli­ka slag

Just nu finns sam­man­lagt 12 ob­jekt till sa­lu i Lapp­vik och de re­pre­sen­te­rar fle­ra oli­ka sor­ters bo­en­de. Den som fö­re­drar hög­hus­lä­gen­het har tre al­ter­na­tiv att kol­la in. Det bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet är en tre­rum­ma­re på 71 kvadrat­me­ter på Hamn­vä­gen. Be­gärt pris är 45 000 eu­ro.

Nå­got mer, 52000 eu­ro, be­gärs för en trä­hus­ak­tie på 33 kvadrat­me­ter på Grab­ber­s­vä­gen. Är det rad­hus man är ute ef­ter finns ett ob­jekt på mark­na­den just nu. Det finns på Tenn­bergs­vä­gen och be­står av 3 rum och kök för 69 000 eu­ro.

Den bil­li­gas­te vil­lan finns på Björkal­lén, den om­fat­tar 4 rum, kök, bad- rum och ba­stu och har ut­gångs­pri­set 80 000 eu­ro. Den dy­ras­te vil­lan finns på Hög­bergs­sti­gen och har ett ut­gångs­pris på 109 000 eu­ro. Den lig­ger när­mast stran­den av al­la le­di­ga ob­jekt i Lapp­vik.

Ef­ter­ly­ser lobb­ning

Basti Kar­ja­lai­nen ef­ter­ly­ser kraft­tag från stä­der­na som om­ger Lapp­vik, det vill sä­ga från Ra­se­borg och Han­gö. Han sä­ger att vi be­hö­ver fö­re­tag som vill eta­ble­ra sig här, det bor­de lob­bas myc­ket mer för det från tjäns­te­man­na­håll.

– Här finns nu dess­utom för­mån­li­ga hus för fö­re­ta­ga­re som kan tän­ka sig att pend­la. Jag hop­pas stä­der­na kun­de bör­ja pru­ta på si­na vill­kor som of­ta gör det svårt för fö­re­ta­ga­re att star­ta upp här. Till ex­em­pel kun­de fö­re­tagstom­ter säl­jas rik­tigt billigt. I slutän­dan be­ta­lar skat­tein­täk­ter­na in tom­ten.

Att kö­ra från Lapp­vik till Han­gö el­ler Eke­näs tar un­ge­fär en kvart, det går ock­så tåg och bus­sar till och från byn.

”Byn be­hö­ver ser­vice”

Sa­ri Bernd­ts­son på fas­tig­hets­cen­tra­len OPKK Han­gö hål­ler med. Nya fö­re­tag, gär­na med pla­ce­rings­ort i Lapp­vik, be­hövs.

– Det skul­le be­hö­vas mer ser­vice i byn. Det finns en bu­tik som in­te har så stort ut­bud och det finns sko­la och da­gis, men det är allt.

Ock­så Sa­ri Bernd­ts­son lyf­ter fram frå­gan om ut­bud och ef­ter­frå­gan.

– Vi har fy­ra ob­jekt som vi för­med­lar i Lapp­vik just nu och två till är på in­gång. De skul­le ha kom­mit även ut­an SSAB:s be­sked, men kom­mer det yt­ter­li­ga­re många nya ob­jekt finns nog en risk för att pri­ser­na sjun­ker.

En an­nan aspekt på ökan­de ut­bud är att för­sälj­nings­pri­ser­na blir läng­re, sä­ger hon.

– Det finns hus som va­rit till sa­lu över ett år.

FO­TO: JO­HAN­NA LEMSTRÖM

EN CHANS. För unga fa­mil­jer som kanske bor trångt i en hy­restvåa i stan kan bo­stads­lä­get i Lapp­vik va­ra en möj­lig­het. För un­der el­ler li­tet över 100000 eu­ro får man ett eget hus med många rum, kök och ba­stu – samt ba­ra någ­ra hund­ra me­ter till stran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.